O O O

Tomke foarlêsferhaaltsjes yn it Biltsk

29 augustus 2018

LJOUWERT - De Tomke-foarlêsferhaaltsjes dy’t earder ferskynden yn de Weekkrant Fryslân en lettere bondele binne yn it boek ‘100 x Tomke’ wurde oersetten nei it Biltsk. Fan woansdei 29 augustus ôf binne de Biltske Tomke-ferhaaltsjes wykliks te lêzen yn de Bildtse Post.

Gerard de Jong, haadredakteur fan de Bildtse Post, is tige wiis mei de nije oanwînst foar syn krante. “De Bildtse Post siet ’t as kultuurdrager as hur taak om ’t brúkken fan de Bildtse taal te stimuleren. Tomke is ’t bekîndste, súksesfolste Frise foorleesprojekt foor klaine kines, ok op ’t Bildt. D’r binne al ’n paar boekys in ’t Bildts, maar ’n soad Bilkerts fine dat d’r te min Bildtse ferhalen binne foor peuters. Deur alle weken ’n nij, Bildts Tomke-ferhaaltsy met illustrasy te publiseren krije de haiten, mimmen, pakes en beppen op ‘t Bildt d’r ’n heel soad foorleesferhaaltsys bij. Der is behoefte an, en wij binne och soa wiis dat de Afûk ’t Bildtse belang onderstreekt en wij de samenwerking angaan kinne.”

De Tomke-ferhaaltjes, earder skreaun troch Riemkje Pitstra en Auck Peanstra, wurde yn it Biltsk omset troch Sytse Buwalda en Leendert Ferwerda fan fertaalburo BildtTaal. De yllustraasjes binne fan Tomke-yllustrator Luuk Klazenga.

Oer it Tomke projekt
Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma yn it Frysk foar pjutten. It projekt wol âlders en profesjonele opfieders ynformearje oer it brûken fan taal yn ’e omgong mei jonge bern. Foarlêze, ferskes sjonge, (taal)spultsjes en oandacht foar de deistige saken binne wichtich foar alle talen, dus ek foar it Frysk: bern dy’t harren memmetaal goed behearskje, kinne makliker in oare taal leare.
It jierlikse Tomke-tydskriftke dat by de Fryske Foarlêswike fergees útdield wurdt oan alle pjutten yn Fryslân, is ek alle jierren yn in beheinde oplage beskikber yn it Stellingwerfsk en it Biltsk.

Produkten fan Tomke fynst fansels yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert en yn de websjop.


Nije printeboeken fan útjouwerij Afûk

16 augustus 2018

By de Afûk binne wer prachtich, moaie printeboekjes ferskynd. Besjoch it yn ûndersteand parseberjocht of gean fuortendaliks nei de Afûk websjop.

Nije printeboeken fan de Afûk - PARSEBERJOCHT


Ingelske oersetting ferskynd fan 'Fryslân lân fan talen, in skiednis'

2 augustus 2018

Nei de súksesfolle útjeften fan dizze oersichtlike taalskiednis fan Fryslân yn it Frysk en yn it Nederlânsk, is no ek in Ingelske oersetting ferskynd fan Fryslân lân fan talen, in skiednis ûnder de titel:

The story of Frisian in multilingual Friesland

Reitze J.Jonkman & Arjen P. Versloot

The story of Frisian in multilingual Friesland is in tige lêsber en ryk yllustrearre útjefte oer de skiednis fan it Frysk: wêr’t it weikomt, hoe âld at it is en dat it yn de rin fan de ieuwen aardich wat feroare is en noch hieltyd feroaret. Hoe’t it plak yn de maatskippij net altyd itselde wie en wat syn posysje yn de lêste ieu wurden is.

In 'The story of Frisian in multingual Friesland', sociolinguist Reitze Jonkman (NHL Stenden, Leeuwarden) and historical linguist Arjen Versloot (University of Amsterdam) tell the history of the Frisian language: where it comes from, how old it is and how it has changed substantially as a language over the course of history, but also how its position in society has changed and what its current status is. One thing this story makes clear is that Frisian has never existed in isolation. From the very beginning of the Common Era, the Frisian language has been in direct contact with a variety of other languages including Latin, Frankish, Low German, the 'Townish' Dutch as spoken in the Frisian towns, and - for the last couple of centuries - Standard Dutch.

Boekgegevens
The story of Frisian in multilingual Friesland
Auteurs: Reitze J. Jonkman en Arjen P. Versloot
Ingelske oersetting: Thom Johnston
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 14,95
Siden: 112
ISBN: 9789492176882
www.afuk.frl


Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2018

26 july 2018

LJOUWERT - Trije ferhalen en twa gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘In bysûndere moeting’ fan Sipke de Schiffart (Ljouwert), ‘It weagjen fan de see’ fan Lomme Schokker (Hillegom) en ‘De ereksje fan in oar’ fan Koos Tiemersma (Drachten). De winnende gedichten binne ‘Kintsugi foar in diggelbast’ fan Paul van Dijk (Warkum) en ‘Sa as di wynd fan dae vlkenum waait’ fan Edwin de Groot (Aldehaske).

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach wiene 63 ynstjoeringen ynkommen, te witten 36 gedichten en 27 ferhalen. It wie de earste kear dat de priisfraach ûnder auspysjes stie fan de gemeente Ljouwert, dy’t it bestjoer fan it Rely Jorritsmafûns oerkrigen hat fan de op 1 jannewaris 2018 opdoekte gemeente Littenseradiel.

De sjuery bestie diskear út Tryntsje van der Steege, Karen Bies en Douwe Kootstra. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 6 oktober útrikt yn it doarpshûs te Weidum.

Mear ynformaasje oer de Rely Jorritsmapriis op www.stiftingflmd.frl.


Wa kin skiede fan in freon, in boekje mei treastrike wurden en gedichten

22 juny 2018

By de Afûk is ferskynd: Wa kin skiede fan in freon. Gedichten en wurden fan treast, te brûken foar roukaarten, advertinsjes en as treast foar neibesteanden, sammele troch Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens

Wa kin skiede fan in freon
Gedichten sammele troch Gerda van der Wijk
ISBN: 9789492176639
Ferkeappriis: € 9,95
Utfiering: ynbûn
Siden: 82

Besjoch of keapje fuortendaliks yn de Afûk websjop!


Hanneke de Jong skriuwt Aksjeboek foar Bern 2018

28 maaie 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Hanneke de Jong it Aksjeboek foar Bern 2018, de yllustraasjes sille makke wurde troch Linda de Haan. It wurdt in boek foar bern yn de ûnderbou, geskikt om foar te lêzen of om sels te lêzen. It boek slút oan by it tema Freonskip fan de Berneboekewike 2018.

It Aksjeboek sil yn de perioade fan 29 septimber oant en mei 31 oktober te keap wêze foar de aksjepriis fan € 4,95 en wurdt útjûn troch útjouwerij Bornmeer.

Oer de skriuwer en yllustrator

Hanneke de Jong (1952) skriuwt berne- en jeugdboeken yn it Frysk en it Nederlânsk, lykas De lêste brief/De laatste brief (2001, mei in earfolle fermelding fan de ‘Zoenjury’), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanpriis), Wês net bang (2016, it wier barde ferhaal oer in santjinjierrich famke dat flechtet út Syrië fanwege de oarloch) en Heksegrytta (2017).

Linda de Haan (1976) yllustrearret foar printeboeken, tydskriften, les- en lêsboeken en it berneprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân. Sels makket se ek printeboeken wêrfan it boek Kening & Kening dat se tegearre makke mei Stern Nijland yn tsien talen ferskynd is.


Dolf Verroen en Mindert Dijkstra presintearje 'Bart & Bouke'

25 maaie 2018

Op tongersdei 31 maaie wurdt presintearre it twatalige berneboek:

Bart & Bouke

Skreaun troch Dolf Verroen en Mindert Wijnstra mei prachtige yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra zijn beide schoolschrijvers. Dolf in het Nederlands en Mindert in het Fries. Vandaar dit boekje!

Oanbieding earste eksimplaar
It earste eksimplaar wurdt op tongersdei 31 maaie om 11.00 oere oanbean oan Kommissaris fan de Kening, Arno Brok.
De presintaasje fynt plak op de T.J. Roordaskoalle yn Wytgaard. De oanbieding betsjut tagelyk in moaie ôfsluting fan it trajekt van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra as skoalskriuwers yn Wytgaard. Beide sette der in punt achter. Dolf Verroen wurdt 90 jier en Mindert Wijnstra wol it fanwegen syn sûnens wat kalmer oan dwaan: “Ït hat moai west”.
www.deschoolschrijver.nl

Programma
10.15 oere : ynrin
10.30 oere : ôfsluting programma van De schoolschrijver
11.00 oere : oanbieding earste eksimplaar
11.15 oere : oan it ein fan de presintaasje krije alle bern fan groep 3 o/m 8 in eksimplaar fan Bart & Bouke

Boekgegevens
Bart & Bouke
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 9492176868
Ferkeappriis: € 14,95
www.afuk.frl


Willem Schoorstra skriuwt Frysk kadoboek 2019

23 maart 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Willem Schoorstra it Fryske Kadoboek 2019. Schoorstra (1959) krige yn 2005 de Fedde Schurerpriis foar Swarte Ingels. Neist it skriuwen fan romans hâldt Schoorstra him dwaande mei senario’s, radiokollums (Omrop Fryslân) en essays.

Letter dit jier wurdt it iepenloftspul Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld opfierd. Dat is basearre op syn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Fan dat boek ferskynt yn ’t foarjier in Nederlânske oersetting en in herdruk fan de Fryske ferzy.

Oer de skriuwer

Bekende boeken fan Willem Schoorstra binne syn romans Swarte Ingels (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meast resint ferskynde fan him de roman De nacht fan Mare (2017). Op dit stuit wurket hy oan in oersetting fan de ferneamde Poëtyske Edda en oan in nij boek, in psychologyske thriller. It wurk fan Willem Schoorstra ferskynt by útjouwerij Het Nieuwe Kanaal.

De betelpagina wurdt laden