O O O

Tresoar siket Fryske skriuwers foar ferbliuw yn Maribor, Slovenië

23 maart 2017

Hjoed iepenet de fjirde call foar it literêre útwikselingsprogramma Other Words / Oare Wurden. Fryske skriuwers kinne oant 20 maaie in foarstel yntsjinje foar in ferbliuw fan acht wiken yn de Sloveenske stêd Maribor. It ferbliuw fynt plak yn de perioade septimber-novimber 2017.

Other Words is in útwikselingsprojekt foar skriuwers yn lytse Europeeske talen. It projekt jout skriuwers de kâns om acht wiken yn it bûtenlân te wenjen en te wurkjen. Doel fan sa'n ferbliuw is om in literêr wurk te meitsjen, mei te dwaan oan it kulturele libben yn it gastlân en in nij (skriuwers)netwerk op te bouwen. It úteinlike literêre wurk wurdt yn it Ingelsk en de oare dielnimmende talen oerset en op de webside fan Other Words publisearre. Yn ruil dêrfoar krijt de skriuwer in honoararium, in deistige talage en in fergoeding fan de reiskosten. Alle ynformaasje oer de seleksje, dielnamekritearia en honoararia stiet op www.tresoar.nl.

Maribor leit yn Noardeast Slovenië, oan de rivier de Drava. Mei rom 100.000 ynwenners is it de twadde stêd fan Slovenië. It hat in universiteit en in bloeiend kultureel klimaat. Oant 1918 hearde Maribor by Eastenryk-Hongarije. Nei de Earste Wrâldoarloch hearde Maribor by it Sloveenske part fan it keninkryk Joegoslavië. De offisjele taal yn de stêd wie doe Sloveensk, mar in grut part fan de befolking wie Dútsktalich. Yn 1941 waard de stêd troch de nazi’s ynnommen. Nei de Twadde Wrâldoarloch wie Slovenië earst in dielrepublyk fan it Joegoslavië fan Tito. Yn 1991 waard it in ûnôfhinklike republyk.

Yn de perioade 2016-2018 dogge kinne Fryske skriuwers oan de útwikseling fan Other Words meidwaan. Yn 2016 wienen André Looijenga yn de stêd Bitola yn de Republyk Masedoanië en Bart Kingma yn San Sebastian yn Spaansk Baskelân. Ynkoarten ferbliuwt de Biltske skriuwer Gerard de Jong acht wiken yn San Sebastian. Begjin juny makket de sjuery, dy’t bestiet út Tryntsje van der Steege, Marijke de Boer en Bart Kingma, de kandidaat foar Maribor bekend.

De dielnimmende lannen en regio’s oan Other Words binne op dit stuit Baskelân, Ierlân, Slovenië, Masedoanië en Fryslân. Ynsidinteel kinne oare Europeeske partners, lykas Wales, Malta en Oksitanië, oanslute. De kommende jierren sil besocht wurde om mear lannen en regio’s foar it projekt te ynteressearjen. Yn Fryslân wurdt it projekt útfierd troch Tresoar, yn gearwurking mei de provinsje Fryslân en Ljouwert-Fryslân 2018. Other Words / Oare Wurden is ûnderdiel fan it kulturele haadstêdprogramma Lân fan taal.


By de Afûk ferskynd:' Pykje Fjouwer' fan Lida Dijkstra

16 maart 2017

Skreaun troch Lida Dykstra mei prachtige yllustraasjes fan Ina Hallemans.

Tik tik tik. tik tik tik .......
Trije aaien yn it skriezenêst binne al út. Mar it pykje yn it fjirde aai kin de dop net stikken krije. Dêrom wurdt Pykje Fjouwer samar troch syn famylje achterlitten. Gelokkich nimt Kealtsje him mei nei de pleats fan Yfke. Mar nei in jier wol Pykje Fjouwer fleane. Hiel fier. Miskien wol nei Afrika. Mar dat fynt Kealtsje net sa'n goed idee. Want sil er syn skriezefreontsje oait noch wol weromsjen?


'Pykje Fjouwer' is in oade oan it Fryske lânskip. Yn it boek binne greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden en ynsekten te finen. Achteryn steane ek nochris nijsgjirrige feiten oer de skries; Kening fan 'e Greide. Foar alle bern dy’t fan de natuer hâlde en der nóch mear oer witte wolle.

Oanbieding earste eksimplaar
It earste eksimplaar wurdt tongersdei 16 maart om 18.00 oere oanbean troch deputearre Johannes Kramer oan boer Jehannes Fopma by it maitiidsfeest “Amalia’s Wolkom”yn Britswert. Boer Fopma is gasthear fan Amalia, de skries dy’t diel útmakke fan de tûzenen skriezen dy’t ôfrûne wykein arrivearre binne yn Fryslân. It feest begjint om 17.00 oere en fynt plak oan de Kromwâl 18 yn Britswert. Elkenien is fan herte wolkom. Oanmeldings fia www.waarisamalia.nl

Boekgegevens

Pykje Fjouwer
Lida Dykstra
Yllustraasjes: Ina Hallemans
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 94 9217 645 5
Ferkeappriis: € 13 ,50

Fan 'Pykje Fjouwer' is ek in Nederlânsktalige ferzje ferskynd ûnder de titel 'Kuikentje Vier' (ISBN 978 94 9217 649 3).


Koen Eekma hâldt yn april 2018 op as direkteur by de Afûk

6 maart 2017

Afûk-direkteur Koen Eekma (65) nimt op 25 april 2018 ôfskied fan de Afûk. De Afûk bestiet dan 90 jier. Yn 2017 wurdt fierder boud op de fûneminten dy’t de ôfrûne jierren lein binne foar de grutte fernijende projekten yn it ûnderwiis en foar Lân fan Taal as ûnderdiel fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd 2018.

‘Dit jier moat der noch in protte wurk út ’e wei set wurde troch de Afûk, ûnder oare mei de organisaasje fan it Talepaviljoen en de Taletún yn de Prinsetún yn Ljouwert en de Taalkaravaan yn de provinsje. Ik wol dêr as mei-inisjatyfnimmer fan Lân fan Taal noch graach myn stientsje oan bydrage, mar nei april takom jier wol ik my ûnderdompelje yn de festiviteiten fan KH2018’, sa seit Eekma.

Syn ôfskied sil plakfine op it jubileumkongres fan de Afûk op 25 april 2018. Fan ’t hjerst sil begûn wurde mei it sykjen nei in opfolger.

- ein parseberjocht


Promoasje Fryske literatuer troch de Afûk

2 maart 2017

Fan 2017 ôf fersoarget de Afûk de promoasje en de ferkeap fan Fryske literatuer. De boekpromoasje wie yn de ôfrûne jierren by Tresoar belein, de boekferkeap by Boeken fan Fryslân. Op fersyk fan de provinsje Fryslân en yn oerlis mei Tresoar sil de Afûk dy promoasje- en ferkeaptaken no útfiere. It bestjoer fan Tresoar hat yn 2016 in oriïntearjend ûndersyk útfiere litten nei it literêr klimaat yn Fryslân. Sintraal elemint fan it advys wie om de promoasje fan de Fryske literatuer oars te organisearjen. It Algemien Bestjoer fan Tresoar hat op 16 febrewaris 2017 mei dat advys ynstimd.


Sûnt it ferdwinen fan Stichting it Fryske Boek (2010) fierde Tresoar yn opdracht fan de provinsje Fryslân de taken fan dy stichting út. Fan no ôf oan leit Tresoar de klam op literatuerbefoardering en de kearntaken ynformaasje, dokumintaasje en presintaasje fan de Fryske literatuer.

Boeken fan Fryslân

De Afûk fiert sûnt 2012 útfierende taken foar Boeken fan Fryslân út, in kollektyf fan Fryske útjouwers. De stichting set him foar de befoardering fan de ferkeap en promoasje fan Frysktalige literatuer yn. Boeken fan Fryslân docht dat troch de wei fan de sutelaksje, it pleatsen fan boekekisten op skoallen en aksjes yn de boekhannel, lykas it ‘Boek fan de moanne’. Yn 2016 wie Boeken fan Fryslân op de Frankfurter Buchmesse oanwêzich.

Afûk

Fan 2017 beleit de provinsje alle taken oangeande promoasje en ferkeap fan Fryske literatuer by de Afûk. De Afûk makken foar de kommende tiid in nij promoasje- en ferkeapplan. De Afûk moat neist de eigen útjouwerij ek de oare útjouwers fan Fryske literatuer fertsjintwurdigje. Dat binne Audiofrysk, Bornmeer, Elikser, Friese Pers Boekerij, Frysk en Frij, Het Nieuwe Kanaal, Hispel, KFFB, Wijdemeer en Regaad.

Fryske literatuer

De provinsje stimulearret en subsidiearret it skriuwen en útjaan fan Fryske literatuer. De Fryske literatuer is fan grut belang foar it fuortbestean fan de Fryske taal. Dy beliedsfernijing oangeande de promoasje en ferkeap fan Fryske literatuer jout ynfolling oan it beliedsbrief Mei hert, holle en hannen 2017 – 2020.

Parseberjocht Provinsje Fryslân, 2 maart 2017, www.fryslan.nl.


Doch mei oan de Rely Jorritsma Priis of De Junior Rely

17 febrewaris 2017

Mear ynfo oer de Rely Jorritsmapriis fine jo hjir.

Wolst mear witte oer De Junior Rely dan sjochst hjir.

Tink der om: jo/dyn bydrage moat foar 15 maaie o.s. binnen wêze by de organisaasje!


Subsydzjeregeling iepen programma Lân fan Taal

20 jannewaris 2017

Lân fan Taal wol de rykdom oan taal en meartaligens fan ús provinsje diele mei Fryslân en de wrâld. Wy wolle organisaasjes en persoanen befreegje en ferbine om har mienskiplik te presintearjen yn in programma dat foar in breed publyk tagonklik en nijsgjirrich is. Yn it iepen programma is it doel om mei lytse subsydzjes allegearre taalrelatearre ideeën oanjage te kinnen om sa Lân fan Taal fan ûnderen op te fersterkjen en inisjatyfnimmers te stypjen.

Dêrom stelle wy dit jier in subsydzjeregeling iepen, dêr’t eltsenien by oanfreegje kin foar in kulturele produksje op it gebiet fan meartaligens. Foar lytse projekten kin € 500,- beskikber wêze en foar gruttere projekten minimaal € 1.000,- en op syn meast € 5.000,-. De subsydzjeregeling is trije kear yn wurking; de earste tender rint fan 31 jannewaris.

Mear ynformaasje fine jo op de webside fan Lân fan Taal.


Trije nije dichtbondels by útjouwerij Afûk

20 jannewaris 2017

Aurora Bossa Nova – Arjen Hut
Yn de fjirde bondel fan Arjan Hut binne de gedichten noch altyd dreamerich, is de taal boartlik en wurde ideeën útwurke yn in ferskaat oan foarmen. De fersen binne binne tagonkliker as earder, mar net minder poetysk. Mear witte of bestelle? Sjoch yn ús websjop.Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see – Edwin de Groot
By wat der sa op syn wei komt, spilet by Edwin de Groot it besef fan it tydlik-wêzen fan de dingen in grutte rol. Mei wikseljende konklúzjes jout hy dat besef foarm yn taal. Mear witte of bestelle? Sjoch yn ús websjop.De aap foar de bokkewein – Eppie Dam
As it fehikel fan de foarútgong in bokkewein is, dan hiene we der leafst in wize sik foar hân. Mei fêst in idee om ergens hinne. Mar 2016 wie it jier fan de aap, net allinnich fan de Sinezen. Dichter Eppie Dam folge tsien moannen lang de tiid op 'e foet. Mear witte of bestelle? Sjoch yn ús websjop.


Fryske Jip en Janneke yn pear wike tiid ta oan twadde printinge

13 jannewaris 2017

De boeken fan Jip en Janneke yn it Frysk geane as waarme broadsjes oer de toanbank. De earste oplage fan 1000 stiks dy’t mids desimber ferskynde by útjouwerij Afûk wie yn in wike tiid útferkocht. Fan nije wike ôf leit de twadde printinge yn de boekhannel.

‘Wy hienen stikem fansels wol hope dat dit boek in grut sukses wurde soe’, seit Hermien van der Meer fan újtouwerij Afûk, ‘mar dat wy fuortendaliks by it ferskinen fan de earste printinge al in opdracht foar in twadde printinge jaan koene, dat wie wol boppe ferwachting.’ De twadde printinge fan Jip en Janneke ferskynt yn in oplage fan mar leafst 2000 stiks. ‘Foarearst kinne we dêr wol even mei foarút.’

Yn de Fryske Jip en Janneke binne alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes byinoar brocht. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre’ oant ‘Dach Jip, dach Janneke!’. De yllustraasjes fan Fiep Westendorp binne yn swart-wyt én yn kleur.

Besjoch en/of bestel Jip en Janneke yn it Frysk yn ús websjop of kom ris del yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke 3 yn Ljouwert!

De betelpagina wurdt laden