Lân fan taal

Yn 2018 is Ljouwert-Fryslân de Kulturele Haadstêd fan Europa. Lân fan taal is dêr in wichtich ûnderdiel fan. Lân fan taal wol nije ûnderfiningen biede yn oare talen en dissiplinen ast faaks wend bist. Lân fan taal jout romte om it belang en it ferskaat fan taal kenne, ûnderfine en benammen fiele te learen. De Afûk realisearret foar Lân fan taal in Taletún en in Talepaviljoen yn de Prinsetún yn Ljouwert.

Helpsto ús om fan Lân fan taal in grut súkses te meitsjen?

Wy sykje

edukatyf begelieders Taletún

en

gasthearen en - froulju Talepaviljoen


Nijsgjirrich? Iepenje ûndersteande pdf'kes foar mear ynformaasje. Wat foar dy? Dyn reaksje sjogge wy graach yn 'e mjitte!

- edukatyf begelieders Taletún
- gasthearen en - froulju Talepaviljoen
De betelpagina wurdt laden