header_0

Oer de útjouwerij

De Afûk jout boeken út, fiksje en non-fiksje, oer it eigentiidske libben yn Fryslân, mei in brede blik op de skiednis.
 
Minsken sille altyd it ferlet fiele om elkoar ferhalen te fertellen en om nei elkoars ferhalen te harkjen. By it útjaan fan boeken, tydskriften en digitale produkten – foar bern en folwoeksenen - giet it de Afûk ek om refleksje op de Fryske maatskippij en syn skiednis, om ferslachjouwing fan wittenskiplik ûndersyk en om (literêre) skriuwers romte te jaan foar harren ferbyldingskrêft.

Mear ynformaasje? Nim kontakt op mei Ernst Bruinsma: e.bruinsma@afuk.nl
De betelpagina wurdt laden