O O O O O O O O

DESIMBER

 • 16

  Boekpresintaasje fan 'Anna', nije roman fan Aggie van der Meer

  Om 11.00 oere by Tresoar. Mear ynformaasje en opjefte fia i.heddema@afuk.nl.

 • 25

  1e Krystdei

  Noflike Krystdagen!

 • 26

  2e Krystdei

  Sjoch ek ris yn ús websjop!

JANNEWARIS

 • 1

  Nijjiersdei

  Lok en seine!

 • 2

  De Afûk is hjoed ticht

  Tongersdei 4 jannewaris binne wy jo graach wer lykas wenst fan tsjinst. Sjoch foar de aktuele iepeningstiden fan de winkel hjir.

 • 3

  De Afûk winkel is hjoed ticht

  Hjoed binne wy oan it balânsjen. Yn ferbân dêrmei is ús winkel hjoed ticht. Moarn kinne jo wer by ús te plak. Sjoch foar de iepeningstiden hjir.

 • 26

  It is safier: iepeningswykein LF2018!

  Hjoed en moarn, troch de hiele provinsje én fansels yn Ljouwert. Wês der by! Mear ynfo www.2018.nl

FEBREWARIS

 • 21

  Ynternasjonale Memmetaaldei

  In dei yn it teken fan taalkundich en kultureel ferskaat en meartaligens. Mear ynfo hjir.

MAART

 • 10

  10 o/m 18 maart: Boekewike

  Keapje foar € 12,50 boeken en krij it Boekewikegeskink fan bestseller auteur Griet Op de Beeck der fergees op ta! Foar Fryslân is der in spesjale Fryske edysje yn in oersetting fan Jetske Bilker. Mear ynfo lêze jo hjir.

 • 30

  Iepening Talepaviljoen en Taletún

  Fan hjoed ôf giet it oan yn de Prinsetún. Belibje en erfaar oare talen, sykje taal, meitsje taal, boartsje mei taal ... sjoch ek lanfantaal.nl. Komst ek?

De betelpagina wurdt laden