O O O O O O O O O

MAART

 • 10

  10 o/m 18 maart: Boekewike

  Keapje foar € 12,50 boeken en krij it Boekewikegeskink fan bestseller auteur Griet Op de Beeck der fergees op ta! Foar Fryslân is der in spesjale Fryske edysje yn in oersetting fan Jetske Bilker. Mear ynfo lêze jo hjir.

 • 10

  Boekefeest yn Schaaf City Theatre

  Fan 19.30 oere ôf. Mei optredens fan Griet op de Beeck, Jetske Bilker, Hilda Talsma, Elske Schotanus, Baukje Zijlstra, Neeltsje Bonnema en Wendy Kennedy en muzyk fan Radio Barkas. Kaarten yn de foarferkeap foar € 7,50. Oan de kassa € 10,00. Bestel hjir!

 • 30

  Iepening Talepaviljoen MeM en Taletún

  Fan hjoed ôf giet it oan yn de Prinsetún. Belibje en erfaar oare talen, gean op syk nei taal, meitsje taal, boartsje mei taal ... Hjoed de offisjele iepening fan Taletún en Talepaviljoen MeM. Sjoch ek lanfantaal.frl.

 • 31

  Der op út mei heit&mem

  Hjoed de earste yn in rige fan 15 'der op út mei heit&mem'. Fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún by MeM, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl en heitenmem.nl. Fan 10.00 oere ôf bist al fan herte wolkom byTalepaviljoen MeM!

APRIL

 • 1

  Dizze wike by MeM ... it Biltsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Wy traapje dit iepeningswykein ôf mei it Biltsk. Hjoed fan 15.00-17.30 oere in spesjaal Biltsk programma! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 8

  Dizze wike by MeM ... it Achterhoeksk/Liemersk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 15

  Dizze wike by MeM ... it Súd-Hollânsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 22

  Dizze wike by MeM ... it Stellingwerfsk, Sallandsk en Twentsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 28

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 29

  Dizze wike by MeM ... it Limboarschk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

MAAIE

 • 5

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 6

  Dizze wike by Mem ... it Drints

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 13

  Dizze wike by MeM ... it Sieuwsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 20

  Dizze wike by MeM ... it Grinzersk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 26

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 27

  Dizze wike by MeM ... it Brabânsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

JUNY

 • 3

  Dizze wike by MeM ... it Stellingwerfsk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 10

  Dizze wike by MeM ... Ostfriesisches Platt

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 17

  Dizze wike by MeM ... it Iersk en Gaelik

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 24

  Dizze wike by MeM ... it Sorbysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 30

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

JULY

 • 1

  Dizze wike by MeM ... it Baskysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 8

  Dizze wike by MeM ... it Manx

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 15

  Dizze wike by MeM ... it Malteesk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 21

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 22

  Dizze wike by MeM ... it Galisysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 29

  Dizze wike by MeM ... it Kornysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

AUGUSTUS

 • 4

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 5

  Dizze wike by MeM ... Asturysk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 11

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 12

  Dizze wike by MeM ... Friulsyk

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 18

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 19

  Dizze wike by MeM ... talen út de stêd Ljouwert

  Alle wiken in oare taal sintraal by MeM - livingroom of languages - yn de Prinstetún yn Ljouwert! Sjoch foar mear ynfo oer Talepaviljoen MeM op lanfantaal.frl.

 • 25

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

SEPTIMBER

 • 1

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 29

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

OKTOBER

 • 20

  Der op út mei heit&mem

  Kinst der hjoed wer op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM!

 • 27

  Der op út mei heit&mem FINALE

  Hjoed kinst der foar de lêste kear op út mei heit&mem! 'Der op út mei heit&mem' is hjoed fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún, Prinsetún Ljouwert. Sjoch foar mear ynfo: lanfantaal.frl. Fan 10.00 oere bist al wolkom by Talepaviljoen MeM! Nei dit wykein slute wy de doarren ...

De betelpagina wurdt laden