O O O O O O O O O

OKTOBER

 • 19

  Wat jo wolle-dichtjûn

  N.o.f. de Tryaterfoarstelling ‘Wat jo wolle’ hawwe fjouwer dichters neitocht oer hoe’t se it publyk belûke kinne by harren optreden. Witte hoe? Om 20.00 oere op 'e souder fan Tryater (Oostersingel 70, Ljouwert). Tagongskaartsjes à € 5,00 fan 5 oktober ôf fia: tryater.frl. Yn gearwurking mei de Moanne!

NOVIMBER

 • 3

  Worksjop 'Wat docht taal mei dy?'

  Wurd dy bewust fan de rol fan taal en doch dêr dyn foardiel mei! Tiid: 9.30-12.00 oere, plak: Ljouwert, kosten: € 25,00. Oanmelde fia vrijwilligersacademie.nl.

 • 7

  Spreek maar! Streektalesympoasium

  Yn Deventer. Mear ynformaasje en/of oanmelde fia www.streektalensymposium2017.nl.

 • 20

  10 jier Praat mar Frysk!

  Tsientûzenen tútsjes fan Doutzen fierder ... www.praatmarfrysk.nl

 • 29

  Fryske Underwiisdei

  WTC Expo Ljouwert, 12.30-19.00 oere. Mear ynfo fia info@friesonderwijs.nl.

DESIMBER

JANNEWARIS

 • 1

  Nijjiersdei

  Lok en seine!

 • 26

  It is safier: iepeningswykein LF2018!

  Hjoed en moarn, troch de hiele provinsje én fansels yn Ljouwert. Wês der by! Mear ynfo www.2018.nl

MAART

 • 30

  Iepening Talepaviljoen en Taletún

  Fan hjoed ôf giet it oan yn de Prinsetún. Belibje en erfaar oare talen, sykje taal, meitsje taal, boartsje mei taal ... sjoch ek lanfantaal.nl. Komst ek?

De betelpagina wurdt laden