Aginda oersjoch

14 septimber 15 septimber

LC Nazomerfair

Twa dagen lang  lifestyle, wenjen, moade, tún, iten, workshops, muzyk en noch folle mear yn de prachtige tún fan Landgoed Stania State yn Oentsjerk. De Afûk is der ek mei Boeken fan Fryslân: de allermoaiste Fryske boeken en – kado-artikels! De fair is beide dagen iepen fan 10.00 oant 17.00 oere. Foar bern oant 12 jier is de entree fergees. Foar mear ynformaasje en tickets giest nei www.lcnazomerfair.nl.

20 septimber

Sutelaksje Akkrum

Roeiferiening De Waterheksen sutelt hjoed fan 16.30 oant 19.3o oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.

21 septimber

Jiermerk Agrarische Dagen Frjentsjer

Fan woansei 18 septimber o/m snein 22 septimber binne de Agrarische Dagen yn Frjentsjer. Mei alle dagen fan alles te dwaan, te hearren en te sjen en op sneon 21 maart û.o. de tradysjonele jiermerk. Ek de Afûk is dêr dan mei Boeken fan Fryslân mei de allermoaiste Fryske boeken! Komst ek? Foar mear ynformaasje oer de Agrarische Dagen sjochst hjir.

21 septimber

CD presintaasje WIEBE

Wiebe Kaspers (sang, toetsen), Florian den Hollander (bas) en Daan Slagter (drums) meitsje progressive popmuzyk mei Ingelske en Frysktalige teksten. Hjoed presintearret de band WIEBE har nije CD ‘Y’ yn de Noorderkerkseal fan Poppodium Bolwerk yn Snits. De nije CD ferskynd yn gearwurking mei útjouwerij Afûk as ‘albumboek’. Wolst by it konsert wêze? Sjoch foar mear ynfo op www.hetbolwerk.nl.

21 septimber 5 jannewaris

Tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ yn Obe

Waling Dykstra (1821-1914) – bakker, boekbiner en -ferkeaper – wie ien fan de belangrykste grûnlizzers fan de Fryske literatuer. Likernôch 75 jier lang hat dizze autodidakt de Friezen leard om har eigen taal te lêzen, te skriuwen en om der yn te sjongen en toaniel yn te spyljen. Syn maatskippij-krityske toan, striid foar it Frysk en ynset foar sosjale rjochtfeardigens en emansipaasje fertsjinje mear as hûndert jier nei syn dea ús folle omtinken. Mei de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ bringt Tresoar de skriuwer wer yn it Fryslân fan hjoeddedei. Plak: Obe, poadium foar literatuer, keunst en taal. Sjoch ek hjir foar aktiviteiten.

26 septimber

Jouster Merke

Op de 4e tongersdei yn septimber is it tradysjegetrou wer tiid foar de Jouster Merke. Mei in grutte, gesellige jiermerk, agraryske skou en merke. Boeken fan Fryslân is fertsjinwurdige mei in kream fol mei de moaiste Fryske boeken.

26 septimber

Europeeske dei fan de talen

De dei fan de talen wurdt organisearre troch de Raad van Europa en de Europese Unie mei as doel safolle mooglik minsken witte te litten hoe wichtich it is om in taal te learen, om meartaligens en it ynterkultureel begryp te fergrutsjen, in rike taalkundige en kulturele diversiteit yn Europa te befoarderjen en om in libbenlang talen te learen oan te moedigjen. Mear witte? Sjoch op https://edl.ecml.at/.

26 septimber

Lansearring podcast Boekekast

Hielendal hip en booming op it stuit: de podcast. De Afûk en Omrop Fryslân hawwe mei-inoar de podcastsearje Boekekast opsetten. Yn Boekekast wurdt alle wiken in oar Frysk ferhaal as podcast brocht. Alles mei it doel de Fryske literatuer ris op in oare manier ûnder de oandacht te bringen. Hjoed, de dei fan de memmetaal, wurdt de rige lansearre. Fan snein 29 septimber ôf is dan alle sneins in nije podcast te hearren fia www.omropfryslan.nl/podcast.

26 septimber

Eb en Floed: Frysk-Grunneger literêre jûn

Yn it ramt fan Europeeske Taledei organisearret it EBLT in literêre jûn mei foardrachten en sang út Fryslân en Grinslân. Eb en floed, de see en it waad, binne eleminten dy’t ús taalgebieten ferbine. Op dizze jûn hearst dêrom Grunnegers út it easten, it noarden en it westen fan Grinslân en Bildts en Frysk. De dichters dy’t optrede binne Aly Freije, Hein Jaap Hilarides, Sytse Jansma, Tonko Ufkes, Harry van Velsen en Carla van der Zwaag. Singer-songwriter Gert Sennema, bekend fan de band Westkantstad, sil syn Grunneger nûmers sjonge. Plak: Trompteater Ljouwert, ynrin fan 19.30 oere ôf, tagong fergees.

27 septimber 28 septimber

Nije foarstelling én boek fan Bennie Huisman

Súdwestlik fan Snits leit Sânfurd. It doarpke ynspirearre Bennie Huisman 20 jier lyn ta in lietsje en in novelle. Dy novelle is no útgroeid ta in roman: Sanfirdo. Oer de tema’s út de roman – belibjen fan leafdes, sykjen nei in plak op de wrâld, sykjen nei in ‘thús’-, oer de roman sels, oer de fragen, de mooglike antwurden en benammen it sykjen giet de ‘keamerfoarstelling’ Thús. Roman en foarstelling komme tagelyk ‘ûnder de minsken’. Plak en tiid: tsjerke Sânfurd, beide jûnen om 20.00 oere. Opjaan fia info@benniehuisman.nl. Sjoch ek www.sanfurd.nl.

3 oktober

Bolletongersdei

Grutte jiermerk yn Boalsert mei in hiel soad kreamen. De Afûk is dêr mei Boeken fan Fryslân: de allermoaiste Fryske boeken foar lyts en grut! Fansels kinst ek noch nei de merke, is der de tradysjonele keallekeuring en ringriderij. Sjoch ek www.bolsward.nl.

3 oktober

Kongres meartaligens

In kongres foar profesjonals op it mêd fan taalûntwikkeling en -ûnderwiis. Hoe ferrint de taalûntwikkeling by dy meartalige bern? Wat binne de ferskillen yn talige en kognitive ûntwikkeling tusken ien- en meartalige bern? Hoe hâldst dêr yn de praktyk rekken mei? Hoe joust op in pedagogysk en didaktysk ferantwurde wize taalrjochte fakûnderwiis oan meartalige bern? Op dizze en oare fragen jouwe ferskate sprekkers in antwurd. Lokaasje: Pullman Cocagne – Eindhoven. Foar mear ynformaasje en opjefte sjochst op www.congresburo.com.

4 oktober

Nasjonale âlderendei: tiid foar it foarlêslunsjferhaal

Op ‘Nationale Ouderendag’ wurdt fan ‘t jier foar de sânde kear de ‘Voorleeslunch’ organisearre. Bekende en ûnbekende Nederlanners (en Friezen) lêze dan foar oan âlderein yn hiel Nederlân. Mei de ‘Nationale Voorleeslunch’ wol de Leescoalitie sjen litte dat foarlêzen ek foar âlderen in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. Sûnt in pear jier wurdt it foarlêslunsjferhaal ek oersetten én foarlêzen yn it Frysk. It ferhaal fan dit jier is skreaun troch Maarten Spanjer. Mear ynformaasje folget. Sjoch ek op www.datwiedoesa.nl.

4 oktober

Bistedei

Hjoed is it bistedei. Jou dyn húsdier in ekstra knuffel, wat ekstra lekkers te iten, in nij tekkentsje om op te lizzen of … in boek! Foar alle hûnen yn Fryslân is it hjoed in ekstra spesjale dei. Alle baaskes moatte hjoed mei har hûn nei de Afûk. Hoe’t dat sit? Mear ynformaasje folget.

5 oktober

Sutelaksje Wergea

Filmkafee Bagdad sutelt hjoed tusken 10.30 oant 13.00 oere mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de kas fan de organisearjende klup of feriening! Sjoch ek www.boekenfanfryslan.frl.

6 oktober

Streekmerk It Flinkeboskje

Dit is de lêste streekmerk fan it seizoen op de Flinkefarm. Moaie produkten, lekker iten, gesellichheid:  de Fryske streekmerk op de Flinkefarm yn Himmelum stiet garant foar alle trije. Fansels is de Afûk dêr dan mei Boeken fan Fryslân oanwêzich mei de allermoaiste Frysk boeken. Entree  € 2,00 (bern oant 12 jier fergees). Oant sjen! Mear oer dizze bysûndere streekmerk fynst op www.itflinkeboskje.nl.

9 oktober

Fryslândei yn Brussel

Provinsje Fryslân organisearret hjoed har jierlikse Fryslândei foar de Europeeske Uny. Dy dei falt yn de European Week of Regions and Cities en stiet yn it teken fan de wearde fan minderheidstalen yn de Europeeske kontekst. De provinsje presentearret Fryslân op dy dei oan in grut, ynternasjonaal publyk. It is foar de tredde kear dat sa’n Fryslândei organisearre wurdt yn Brussel. De jûn tefoaren is der in netwurk byienkomst organisearre troch de SNN (Coalition of the Northern Netherlands), as ûnderdiel fan de ‘European week of Regions and Cities’. Fertsjinwurdigers fan de Afûk binne by de Fryslândei oanwêzich.

11 oktober

Sutelaksje Holwert

Muzykferiening Crescendo sutelt hjoed tusken 18.00 en 20.30 mei kroaden fol Fryske boeken. Mei de oankeap fan sa’n moai Frysk boek dochst net allinne dysels in plezier mar sponsorst der ek noch de feriening mei. Mar leafst 25% fan de opbringst giet nei de klupkas! Wolst ek in Sutelaksje organisearje? Sjoch foar mear ynformaasje op www.boekenfanfryslan.frl.

12 oktober

Sieperda Sympoasium

‘De legacy fan kening Redbad’ is in nijsgjirrich deifoljend programma oer de Fryske skiednis en kultuer. Undersikers út Nederlân, Dútslân en Yslân nimme jo mei op in tiidreis nei de 7e en 8e iuw nei Kristus, de perioade dat kening Redbad hast 40 jier lang hearsker wie fan it Magna Frisia. Plak: Historisch Centrum Leeuwarden. Lês hjir mear oer it programma en oanmelden. Yn it kofjeskoft en de middeispauze is der yn de hal in boeketafel fan de Afûk mei nijsgjirrige boeken oer Redbad en de Fryske skiednis, de lêste Fryske literatuer en orizjinele Fryske sûvenirs.

13 oktober

Berneboekedei

Hjoed kinst gesellich mei de hiele famylje nei de Berneboekedei yn Terherne. Alles stiet yn it teken fan berneboeken: moetsje skriuwers, dûnsje, genietsje fan strjitte- en teateracts, harkje nei muzyk en noch folle mear. Lit dy ferrasse en ferwûnderje! Fan 13.00-17.00 oere yn Terherne, tagong fergees. Mear ynformaasje op www.berneboekedei.frl.

16 oktober 20 oktober

Frankfurter Buchmesse

Frankfurter Buchmesse is the most important marketplace worldwide for printed and digital content and a great social and cultural event. In October, publishing experts, writers, players from the creative industry and culture enthusiasts from across the world will meet here to network, discuss, negotiate, make decisions, to marvel and celebrate. The united Frisian publishers, represented by Boeken fan Fryslân, present their best literary books on various subjects, for children and adults. For more information, visit https://www.buchmesse.de/en.

18 oktober

Praat mar Frysk kroechkwis yn Wergea

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ’s Lands Welvaren yn Wergea. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.

25 oktober 26 oktober

DRONGO Talenfestival

Op it DRONGO talenfestival giet it  net allinne om wat taal is, mar ek benammen ek om wat taal docht. As middel foar ûntwikkeling en as boarne fan ferdivedaasje, as oarsaak fan ûngelyk wêzen en as resultaat fan fantasij. Foar taalprofesjonals en minsken dy’t ynteressearre binne yn taal. De 8e edysje fan it festival hat as tema ‘De impact van taal’ en fynt plak yn it Elinor Ostrom gebou fan de Radboud Universiteit yn Nijmegen. Lês der alles oer op www.drongotalenfestival.nl.

4 novimber

Literêre jûn mei Willem Schoorstra en Jack Bottleneck: Rosmos & The Blues

Smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk! Nei de suksesfolle toernee yn de Moanne fan it Fryske Boek trede skriuwer Willem Schoorstra en muzikant Jack Bottleneck noch ien kear tegearre op mei harren programma oer de ‘blues’ yn ’e breedste sin fan it wurd. Plak: Bibleteek It Hearrenfean, fan 19.30-21.30 oere en tagong fergees! Dizze literêre jûn is in aktiviteit fan Boeken fan Fryslân.

15 novimber

Ferhalejûn yn Fryslân

De suksesfolle ferhalejûn tidens LF2018 kriget in ferfolch. Fannejûn fan 19.00 oant 22.00 oere moetet hiel Fryslân elkoar op ‘e nij yn in winterwaarme sfear om ferhalen te fertellen en te hearren. Ferhalen yn húskeamers, musea, kafees, oerheidsgebouwen, bedriuwen, winkels, ûnferwachte lokaasjes. Mear witte? Meidwaan? Sjoch op www.verhalenavond.nl.

16 novimber

Utrikking Gysbert Jacpicx priis

Fan ’t jier sil de priis útrikt wurde foar de kategory proaza. De Gysbert Japicxpriis wurdt hjoed yn Boalsert útrikt oan ien fan de fiif nominearren: De trekker fan Troje fan Hein Jaap Hilarides, De Achttjin fan Aggie van der Meer, Wurk fan Elske Schotanus, Renger fan Nyk de Vries en Famke famke fan Ales S. Zandbergen. Sjoch ek by nijs.

30 novimber

Praat mar Frysk kroechkwis op De Jouwer

De Praat mar Frysk-kroechkwis is de leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân! In pear kear per jier strike wy del yn de gesellichste kroegen fan Fryslân mei fragen oer de Fryske taal en kultuer. Fannejûn is it feest yn kafee ‘t Hert op De Jouwer. Om 19.30 oere geane we los. Teams fan 1-6 persoanen kinne har oanmelde fia praatmarfrysk@gmail.com of fantefoaren oan de bar. De Praat mar Frysk-kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch de Afûk, Weidenaar Worst, Sonnema en Drukkerij Van der Eems.