Aginda oersjoch

1 septimber 15 jannewaris

No yn OBE: Ongehoord! Stean each yn each mei bysûndere ferhalen

Ongehoord! fertelt fan 1 septimber 2022 oant 15 jannewaris 2023 it ferhaal fan tweintich bekende en ûnbekende histoaryske persoanen: persoanlike ferhalen, ferhalen dy’t in ynsjoch jouwe yn de maatskippij fan eartiids, ferhalen dêr’tst om laitsje moatst of dy’t dy reitsje. Mar boppe-al: tweintich ongehoorde ferhalen! Mear ynformaasje op tresoar.nl.

27 oktober 21 febrewaris

Fryske ynsprekmaraton

Yn it Frysk prate tsjin dyn mobile telefoan of in app? Dat kin no noch net, mar mei de Fryske ynsprekmaraton bringe we dêr mei syn allen feroaring yn! Want elkenien dy’t Frysk praat kin meihelpe om it mooglik te meitsjen. Foar in goede dataset binne sa’n 300 oeren sprutsen Frysk nedich. Dyn bydrage kinst oant 21 febrewaris 2023 (ynternasjonale dei fan de memmetaal) leverje op ynsprekmaraton.frl. Mear ynfo fynst hjir.

28 novimber

BBA op besite by Simon Havingaskoalle, Snits

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) op besite by CBS Simon Havingaskoalle yn Snits. Se fertelt en lêst dêr foar oan de groepen 3, 4 en 6. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

30 novimber

BBA op besite op De Oudvaart, Snits

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei OBS De Oudvaart yn Snits. Se giet by de groepen 5, 6 en 7 del om oan de hân fan de boeken yn de Lêskoffer te fertellen, foar te lêzen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.berneboekeambassadeur.frl.

1 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

2 desimber

BBA op besite by De Wyken, Snits

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) Lida Dykstra nei OBS De Wyken yn Snits om de learlingen te fertellen oer de boeken út de Lêskoffer, oer it skriuwproses en alles wat de bern mar witte wolle. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

5 desimber

Sinteklaas is jierdei: pakjesjûn!

Foar de allermoaiste Fryske Sinteklazekadootsjes giest fansels nei de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Fynst ús oan de Bûterhoeke foar de Aldehou oer. Of shop yn ús websjop, dat kin fansels ek. Wat foar dy mar it handichst is. Sjoch hjir foar ús Sinteklaas kadotips! Fansels pakke wy dyn kadootsjes altyd feestelik foar dy yn en dochst ynkeapen yn ús websjop? Yn de wike fan sneon 19 o/m 26 novimber betellest gjin ferstjoerskosten (binnen Nederlân) mei de koade DIBKSINT22

7 desimber

Workshop ‘Psychology fan dyn taal’ yn Dokkum

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Jûn yn Dokkum. Foar mear ynfo en oanmelden sjochst op www.praatmarfrysk.nl.

7 desimber

BBA op besite op Epemaskoalle, Ysbrechtum

Fannemoarn giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei OBS Epemaskoalle yn Ysbrechtum. De ûnderbou lêst se ynteraktyf foar, de middenbou kin fragen stelle en sels efkes oan de slach mei in skriuw- of tekenopdracht. Mear witte? Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.

8 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

9 desimber

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk?

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze, wat lyts, wat gruts, serieus of ludyk. Doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien dy’t wat docht op #FryskeFreed. Dochst mei?

9 desimber

BBA op besite by It Finster, Warkum

Hjoed sil de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei CBS It Finster yn Warkum, om oan de groepen 1, 2 en 3 ynteraktyf foar te lêzen en fragen te beäntwurdzjen. Nei ôfrin krije de bern allegear de spesjale BBA-boekelizzer kado. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

12 desimber

BBA op besite by De Klimbeam, Koudum

Hjoed is de Berneboeke-ambassaduer (BBA) te finen op SWS De Klimbeam yn Koudum, dêr’t se yn de groepen 5, 6 en 7 fertelt, fragen beäntwurdet en foarlêst út de boeken fan de Lêskoffer. By dizze boeken binne ek fergees foar elkenien lesbrieven te downloaden op www.berneboekeambassadeur.frl.

14 desimber

BBA op besite by SSBO De Súdwester, Snits

Hjoed ûntfange de groepen 4 en 5 fan SSBO De Súdwester yn Snits Berneboeke-ambassadeur (BBA) Lida Dykstra. Sy sil oan de hân fan de boeken yn de Lêskoffer fertelle en foarlêze en fansels meie de bern al har fragen stelle. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.

15 desimber

Workshop ‘Psychology fan dyn taal’ yn Snits

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Jûn yn Snits. Foar mear ynfo en oanmelden sjochst op www.praatmarfrysk.nl.

15 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

17 desimber

Workshop ‘Psychology fan dyn taal’ op It Hearrenfean

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannemoarn op It Hearrenfean. Foar mear ynfo en oanmelden sjochst op www.praatmarfrysk.nl.

22 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed stiet der in bedriuw sintraal.

12 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

13 jannewaris

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk?

De twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?

19 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en ynteressante tips oer it Frysk. Bygelyks oer de betsjutting of eftergrûn fan in bepaald wurd, oer nije apps, boeken, projekten en aktiviteiten, oer optredens fan bygelyks skriuwers of dichters, oer it brûken fan it Frysk troch bedriuwen en organisaasjes en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

26 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

10 febrewaris

Fryske Freed: wat dochsto hjoed yn it Frysk?

Elke twadde freed fan de moanne is it Fryske Freed! Wat dochsto hjoed yn it Frysk? It kin fan alles wêze: wat lyts, wat gruts, wat serieus of krekt wat ludyks. Hoe dan ek, doch wat ekstra’s mei it Frysk, lit it sjen en diel it mei oaren. Praat mar Frysk set yn alle gefallen alle kearen in bedriuw of organisaasje yn de skynwerpers dy’t wat spesjaals docht mei it Frysk en wy diele aktiviteiten, ideeën en berjochten fan elkenien mei #FryskeFreed. Dochst mei?