Aginda oersjoch

5 novimber 23 jannewaris

Wurk fan Fryske berneboeke-yllustratoaren te sjen by Afslag BLV

Eskposysje by Afslag BLV (foarhinne Heerenveense School, Minckelersstraat 11) mei wurk fan 6 yllustratoaren fan Fryske berneboeken. Omdat by nije útjeften fan printe- en berneboeken de skriuwers meast omtinken krije en de yllustratoaren soms wat ûndersnije, is der no foar keazen it wurk fan de yllustratoaren te beljochtsjen. Te sjen binne printen út ferskillende printeboeken én frij wurk fan Paul van Dijk, Mirjam van Houten, Nina Peckelsen, Edith Stultiens, Douwe Dijkstra en Berber van den Brink. Mear ynformaasje fia AFSLAG BLV | Museum Belvédère.

15 novimber 9 jannewaris

Tentoanstelling SOAN-Heit in moeting

Te sjen by Tresoar (Boterhoek 1, Ljouwert) de tentoanstelling SOAN-Heit in moeting. Yn de tentoanstelling komme de wrâlden fan fotograaf Simon Haringa (1953) en syn heit dichter Harmen Haringa (1920-2000) by elkoar yn 24 trijelûken dy’t elk besteane út twa foto’s en ien gedicht. Paadwizer foar de eksposysje is de kringloop. It folget de seizoenen en fertelt ek it ferhaal fan in libbenssyklus. Soan en heit moetsje elkoar wer op in leeftiid dat se beide weromsjen kinne en reflektearje. Foar beide is in lêste libbensfaze yn sicht. Dat ropt fragen op en twingt om te kiezen.

5 desimber

Sinteklaas is jierdei!

Foar de allermoaiste Fryske Sinteklaze kadootsjes giest fansels nei de Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert. Fynst ús oan de Bûterhoeke foar de Aldehou oer. Of winkelje yn ús webshop, dat kin fansels ek. Wy pakke dyn … Sinteklaas syn kadootsjes, moai foar dy yn, ek as’t online in bestelling dochst. En wistest dat it ferstjoeren fan bestellings om ‘e feestdagen hinne by ús altyd ekstra foardielich is? Folgje ús foar dat en oar nijs fia ús socials en/of abonnearje dy op ús moanlikse nijsbrief.

9 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Mirjam yn de útstjoering.

16 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Sito yn de útstjoering.

23 desimber

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

24 desimber 3 jannewaris

Afûkwinkel ticht

Freed 24 desimber slute wy de doarren om 17.00 oere. Dêrnei is ús winkel ticht oant en mei moandei 3 jannewaris. Máár … winkelje yn ús websjop kin op alle dagen en tiden fan de wike! In tal kollega’s is fan moandei oant en mei freed yn de moarntiden oanwêzich om alle bestellings ôf te hanneljen en te ferstjoeren. Op moandei 3 jannewaris hawwe wy ús tradysjonele balânsdei wêrnei’t wy fan tiisdei 4 jannewaris ôf, elkenien wer graach ferwolkomje oan de Bûterhoeke 3. Wy winskje elkenien noflike feest- én lêsdagen!

25 desimber 26 desimber

1e en 2e krystdei

Bûten is it donker en kâld mar binnen is it waarm en smûk. Us advys: begraaf dy lekker mei in steapel boeken op de bank. Yn ús boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert en/of yn ús websjop fynst in hieieiel soad boeken dy’t it lêzen mear dan wurdich binne! Enne, in moai boek is fansels ek super leuk om kado te dwaan #dochinboekkado. Fansels pakke we dyn kado of kadootsjes moai yn en dyn online bestelling ferstjoere wy om de feestdagen hinne faak ek noch ekstra foardielich.

13 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje

Stim ôf op Omrop Fryslân Radio en harkje om plusminus 15.10 oere nei it Taalpraatsje fan Praat mar Frysk. Yn it programma ‘Goeiemiddei’ hearst dan de leukste nijtsjes en nijsgjirrige tips oer it Frysk. Bygelyks oer projekten, aktiviteiten en aksjes, oer nije boeken en apps, oer optredens fan skriuwers en dichters, oer nijs út oare lytse taleregio’s en noch in hiel soad oare ûnderwerpen. Harkje mar! Hjoed is Fokke yn de útstjoering.

20 jannewaris

Praat mar Frysk taalpraatsje: fergetten wurden

Yn it programma ‘Goeiemiddei’ op Omrop Fryslân Radio besprekt Mirjam Vellinga alle moannen in bysûnder of fergetten Frysk wurd. Wat bestjut it wurd? Hoe waard of wurdt it brûkt? Wêr komt it wei? Brûke wy no oare wurden en kinne wy dit wurd miskien wer op ‘e nij yntrodusearje? Hjoed is it om plm. 15.10 oere wer tiid foar in nij fergetten Frysk wurd! Nijsgjirrich nei de wurden dy’t al behannele binne? Sjoch dan op ús side ‘fergetten wurden‘.

5 maart 13 maart

Nasjonale Boekewike

De Nasjonale Boekewike 2022 hat as tema ‘Earste leafde’ en fynt plak fan sneon 5 oant en mei snein 13 maart. Ilja Leonard Pfeijffer skriuwt it Boekenweekgeschenk en Marieke Lucas Rijneveld nimt it Boekenweekessay foar har rekken. Lykas foargeande jierren ferkskynt yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske edysje fan it Boekenweekgeschenk. Jetske Bilker tekenet foar de Fryske oersetting. Yn de Boekewike krigest it Boekenweekgeschenk – yn it Nederlânsk óf it Frysk – fergees by besteging fan € 15,00 of mear. Sjoch foar mear ynformaasje ek cpnb.nl of boekenfanfryslan.frl.

12 maart

Literêre jûn Boeken fan Fryslân mei Ilja Leonard Pfeijffer

Boeken fan Fryslân organisearret dizze sneon in literêre jûn mei de skriuwer fan it nasjonale Boekenweekgeschenk 2022: Ilja Leonard Pfeijffer. Pfeijffer wûn yn 2014 mei syn roman La Superba de Libris Literatuerpriis. Foar dyselde priis waard hy yn 2019 nominearre mei syn roman Grand Hotel Europa. Yn opdracht fan Boeken fan Fryslân makke Jetske Bilker de Fryske oersetting fan it nasjonale Boekenweekgeschenk. Tidens dizze jûn wurde sawol de skriuwer fan it Boekenweekgeschenk én en haadgast Ilja Leonard Pfeijffer, as de oersetter, Jetske Bilker, ynterviewd. Mear ynformaasje folget!