O O O O O O O O

DESIMBER

 • 13

  Fryske Kultuermerk foar de Soarch

  Keunstwurk organisearret ygm LF2018 de 'Friese Cultuurmarkt voor de Zorg'. Fan 15.00-17.00 oere yn teaterseal 'Yn Blau', Wissesdwinger 1, Ljouwert. De Afûk ynformearret dy dêr graach oer it projekt 'Belibje it wer'. Tagong fergees. Oanmelde en mear ynfo oer it programma op keunstwurk.nl.

 • 16

  Boekpresintaasje fan 'Anna', nije roman fan Aggie van der Meer

  Om 10.30 oere by Tresoar. Mear ynformaasje en opjefte fia i.heddema@afuk.nl.

 • 25

  1e Krystdei

  Noflike Krystdagen!

 • 26

  2e Krystdei

  Sjoch ek ris yn ús websjop!

JANNEWARIS

 • 1

  Nijjiersdei

  Lok en seine!

 • 26

  It is safier: iepeningswykein LF2018!

  Hjoed en moarn, troch de hiele provinsje én fansels yn Ljouwert. Wês der by! Mear ynfo www.2018.nl

FEBREWARIS

 • 21

  Ynternasjonale Memmetaaldei

  In dei yn it teken fan taalkundich en kultureel ferskaat en meartaligens. Mear ynfo hjir.

MAART

 • 10

  10 o/m 18 maart: Boekewike

  Keapje foar € 12,50 boeken en krij it Boekewikegeskink fan bestseller auteur Griet Op de Beeck der fergees op ta! Foar Fryslân is der in spesjale Fryske edysje yn in oersetting fan Jetske Bilker. Mear ynfo lêze jo hjir.

 • 30

  Iepening Talepaviljoen en Taletún

  Fan hjoed ôf giet it oan yn de Prinsetún. Belibje en erfaar oare talen, sykje taal, meitsje taal, boartsje mei taal ... sjoch ek lanfantaal.nl. Komst ek?

De betelpagina wurdt laden