header_0

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar elkenien dy’t ynteressearre is yn de Fryske kultuer en skiednis, en yn it bysûnder foar learlingen en dosinten yn de boppebou fan it basisûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

De Fryske kanon is ûntwikkele nei oanlieding fan de Nederlânske kanon. It projekt bout de finsters fan de Nederlânske kanon út mei Fryske aspekten, bringt ferdjipping en biedt spesifike finsters foar de Fryske skiednis. Dat alles troch gebrûk te meitsjen fan in website, social media, in boekerige en in tv-programma.

Sjoch ris op de webside fan de kanon fan Fryslân: www.11en30.nu

Mear ynformaasje? Nim kontakt op mei Mirjam Vellinga: m.vellinga@afuk.nl
De betelpagina wurdt laden