Lêze kin oeral en altyd. Thús op de bank, op bêd, yn de trein, op it stasjon, yn it park, op de heide, op it strân, yn it kafee. Troch te lêzen komst yn in oare wrâld, krigest nije ynsjoggen en komst op oare gedachten. It ferriket dyn libben, ferbredet en ferdjippet dyn kennis.

Bibleteken

Boeken en tydskriften kinst liene by de bibleteek. Rûnom yn Fryslân binne bibleteken, dus der is altyd ien by dy yn de buert. Foar bern oant en mei 17 jier is it lidmaatskip fergees, dêrnei kinst kieze út ferskate abonneminten, lykas basis, luxe of ‘digital only’. Mei in abonnemint by in bibleteek yn Fryslân kinst ek as gast liene bij alle oare bibleteken yn Nederlân.

Sjoch op de sites hjirûnder foar in bibleteek by dy yn de buert:
de Bibliotheek Noord Fryslân
de Bibliotheek Drachten | Smallingerland
de Bibliotheek Zuidoost Fryslân
dBieb Midden Fryslân
de Bibliotheek Mar en Fean

Bibliotheekservice Fryslân is de serviceorganisaasje en ynnovative partner fan de Fryske bibleteken.

Boeken

Yn Fryslân binne ferskate útjouwers dy't harren talein hawwe op it útjaan fan Fryske fiksje en non-fiksje. Printeboeken, romans en dichtbondels mar ek boeken oer Fryslân, skiednis en taal, en tydskriften. Yn sawat alle boekwinkels yn Fryslân fynst ek Frysktalige boeken. Mear

Tydskriften

It algemien-kultureel opinyblêd de Moanne ferskynt sân kear jiers en is nijsgjirrich foar elkenien dy’t fan keunst en kultuer hâldt. Foar jonge heiten en memmen is der it tydskrift heit&mem.  Mear

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is in projekt fan de Afûk dat him rjochtet op de promoasje fan alle Fryske boeken. Dat dogge wy mei tal fan aktiviteiten, lykas it Boek fan de Moanne, de Sutelaksje, boekekisten op skoallen en it Boekewikegeskink.

Boek fan de Moanne

Op inisjatyf fan Boeken fan Fryslân is der elke earste dei fan de moanne in nij aksjeboek. It aksjeboek is dan de hiele moanne mei koarting te keap yn de boekhannels. Sjoch foar it aktuele aksjeboek op de website fan it Boek fan de Moanne.

Sutelaksje

De Sutelaksje bringt it Fryske boek by dy oan de doar. En ast sa’n aksje mei bygelyks dyn (sport)feriening of muzykkorps organisearrest, kinne jim ek nochris 25% fan de omset yn de klupkas stoarte. Mear

Diskes

De Afûk hat in spesjalisearre boek- en kadowinkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert, mar docht ek boekferkeap op lokaasje. Fynst ús bygelyks geregeldwei op merken, fairs en beurzen. Mear

Foarlêze

Foarlêzen, dêr begjint it mei. Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei dyn bern. En bern dêr’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net op ‘e tiid genôch begjinne mei foarlêzen. Mear witte? Gean dan nei heit&mem.