Talepaviljoen MeM - livingroom of languages

Wolkom yn it Talepaviljoen, wolkom by MeM!

Yn de Prinsetún yn Ljouwert ferriist yn 2018 in bysûnder (memme)taalpaviljoen yn de foarm fan twa frouljusfigueren: MeM. MeM is de ‘húskeamer’ fan Lân fan taal, dêr’t fan april oant en mei oktober lytse talen út Europa, streektalen en -dialekten út Nederlân en minderheidstalen út Ljouwert sintraal steane. Tritich wiken lang is elkenien wolkom om by MeM te genietsjen fan poëzij, muzyk, presintaasjes en lêzingen, fersoarge troch alle dielnimmende (taal)mienskippen. Of kom gewoan by MeM del foar in bakje, in slokje of in hapke en lit dy ferrasse troch taal yn allerhanne ferskiningsfoarmen.

Livingroom of languages

Under de rokken fan MeM komst yn de húskeamer fan talen. Dêr komst yn ’e kunde mei in ferskaat oan taalmienskippen út Europa, Nederlân en Ljouwert. Op fêste mominten yn ’e wike binne der optredens en oare aktiviteiten. Op oare mominten joust dy noflik del by MeM mei wat te drinken en te iten. Alles by MeM hat te krijen mei taal. Silst der ek ûnderfine dat taal mear is as allinne it sprutsen wurd.

Taalmienskippen
Alle wiken stiet by MeM njonken it Frysk in oare taal sintraal. Yn totaal sille sa’n 30 taalmienskippen út Europa, Nederlân, Fryslân en de stêd Ljouwert ‘acte de présence’ jaan. Alle dielnimmende mienskippen binne om bar in wike by MeM útfanhûs en presintearje allegear op eigen wize harren taal en kultuer troch muzyk, poëzy, storytelling en lêzingen mar ek troch lokale gerjochten en gebrûken. Sjoch yn de aginda wannear't hokker taal sintraal stiet!

Samlingen
It dak (of eins de rok) fan MeM wurdt it hiele jier troch beklaaid mei moaiste wurden en leafdeswurden fan besikers en dielnimmende taalmienskippen. De wurden wurde op in dakpanne yn de foarm fan in ‘post-it’ (gieltsje) skreaun en op it dak oanbrocht. Mei it opskriuwen fan harren moaiste of leafste wurd dogge besikers op boartlike wize ôfstân fan harren eigen taal om har dêrnei by MeM iepen te stellen foar oare talen en kultueren. Ek wurde by MeM samlingen oanlein fan wurden fan lulkens en frustraasje.

Poadium

Fêst stiet dat op tongersdeitejûnen in programma fersoarge wurdt troch de taalmienskip dy’t dy wike sintraal stiet. Op sneintemiddeis is de ‘wikseling fan de wacht’: in ôfwikseljend programma wêrby‘t ôfskied nommen wurdt fan de iene mienskip en de folgjende wolkom hjitten wurdt. Yn ús aginda fynst it aktuele oanbod fan aktiviteiten en optredens. Under skoaltiid is MeM it moetingsplak foar skoalgroepen en op ferskate sneonen is MeM de útfalsbasis foar aktiviteiten yn de Taletún.

Lokaasje
It Talepaviljoen MeM is ûnderdiel fan de Taletún: park Prinsetún, Ljouwert. De Taletún is yn de wykeinen en yn de skoalfakânsjes frij tagonklik. Under skoaltiid binne der programma’s foar bern fan de basisskoalle (sykje op ‘Taletún’ op www.kultuerfilter.nl).

Iepeningstiden

Talepaviljoen MeM is iepen fan 30 maart oant 28 oktober 2018.

Iepeningstiden*
Moandei: 12.00-18.00 oere , tiisdei: 12.00-18.00 oere, woansdei: 12.00-18.00 oere, tongersdei: 12.00-23.00 oere, freed: 12.00-18.00 oere, sneon: 9.00-18.00 oere, snein: 10.00-18.00 oere

*de iepeningstiden kinne ôfhinklik fan drokte en programmearring oars wêze.

Wat en wannear
Taalkafee - alle woansdeis m.ú.f. july en augustus : 19.00-21.00 oere
Programmearring taal fan de wike – alle tongersdeis: 19.30-plm. 22.00 oere
Radio-útstjoering Omrop Fryslân Op&Ut – alle sneons: 9.00-12.00 oere
Programmearring taal fan de wike – alle sneinen: 15.00-plm. 17.30 oere
Deropút mei heit&mem - 31 maart, 28 april, 5 en 26 maaie, 30 juny, 21 en 28 july, 4 en 25 augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober: 13.00-17.00 oere

Besjoch hjir de aginda of gean nei lanfantaal.frl en folgje MeM ek op Facebook en Twitter.

Tagong fergees!

It Talepaviljoen is in projekt fan de Afûk y.g.m. BUOG en yn 2018 ûnderdiel fan Lân fan taal, www.lanfantaal.frl en Kulturele Haadstêd Leeuwarden Friesland 2018, www.2018.nl.

De betelpagina wurdt laden