O O O O

29 april-6 maaie: 'Limburgse waek' by MeM

22 april 2018


22-29 april: de 'Oaveriesselse weke' by MeM

20 april 2018

Alle wiken stiet der by MeM - Livingroom of Languages in oare taal sintraal. Fan 22-29 april is dat it Oeriselsk mei op snein 22 april fan 15.00-17.00 oere de wikseling fan de wacht: de Oeriselders nimme nei in moaie wike ôfskie en de Limburgers nimme it stokje oer yn in muzikaal programma mmf Dokter Watjes en Kwante Hippe. Besjoch hjirûnder it hiele programma fan de 'Oaveriesselse weke'!Kommendeweis / Wordt verwacht / To be expected 15–22 april: Zuid-Holland / 22–29 april: Overijssel / 29 april – 6 mei: Limburg / 6–13 mei: Drenthe / 13–20 mei: Brabant / 20–27 mei: Groningen / 27 mei – 3 juni: Zeeland / 3-10 juni: Stellingwerven / 10-17 juni: Ostfriesisches Platt / 17-24 juni: Iers-Gaelisch / 24 juni – 1 juli: Sorbisch / 1-8 juli: Baskisch / 8-15 juli: Manx / 15-22 juli: Maltees / 22-29 juli: Galisisch / 29 juli – 5 augustus: Cornisch / 5-12 augustus: Asturisch / 12-19 augustus: Friulisch / 19 augustus – 28 oktober: talen uit de stad Leeuwarden


Jou dy op foar it Grut Frysk Diktee op it Aldehoustertsjerkhôf

20 april 2018

It hiele Aldehoustertsjerkhôf fol mei skoalbankjes, mei minsken, jong en âld, dy´t oan it Grut Frysk Diktee skriuwe op tongersdeitejûn 21 juny. It doel is om in rekôr oantal minsken meiskriuwe te litten en elk kin meidwaan. Bekende Friezen lykas âld-politika Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, de nije presintator fan it Klokhuis, sterke mannen heit en soan Zijlstra en sjongeres Griet Wiersma dogge al mei. Welmoed Sijtsma, presintatrise fan it NOS Jeugdjournaal, skriuwt de tekst foar it diktee. Hja lêst it ek foar op de langste dei fan it jier.

Elk kin meidwaan
Yn it ramt fan LF2018 en Lân fan taal, hat it Grut Frysk Diktee dit jier in oare opset. De organisaasje wol sa folle mooglik minsken meiskriuwe litte oan it diktee yn in ultym stribjen om ta in rekôr te kommen. Elkenien boppe de tolve jier kin meidwaan, in kwalifikaasje is fan ‘t jier net nedich, opjefte wol: dat kin oant 1 juny op: fryskdiktee.frl.

Live meiskriuwe
De útstjoering fan it Grut Frysk Diktee is op tongersdeitejûn 21 juny rjochtstreeks te folgjen by Omrop Fryslân. It diktee kin thús live meiskreaun wurde fia de website Fryskdiktee.frl. Nei ôfrin witte de thúsmeidoggers fuort hoe’t se it der sels fan ôf brocht hawwe.

Organisaasje
It Grut Frysk Diktee 2018 wurdt organisearre troch de Afûk, it Cedin, de Fryske Akademy, Provinsje Fryslân, Lân fan taal en Omrop Fryslân.


15-22 april: de 'Zuid-Hollááñse' wike yn Talepaviljoen MeM

13 april 2018

Alle wiken stiet der by MeM - Livingroom of Languages in oare taal sintraal. Fan 15-22 april is dat it 'Zuid-Hollááñs' mei op snein 15 april fan 15.00-17.00 oere de wikseling fan de wacht: de Achterhoekers nimme nei in moaie wike ôfskie en de Súdhollaners nimme it stokje oer yn in muzikaal programma. Besjoch hjirûnder it hiele programma fan de 'Zuid-Hollááñse week'!


Afûk en Wikitongues bondelje krêften om de taaldiversiteit yn it Talepaviljoen fêst te lizzen

10 april 2018

Wikitongues, in organisaasje dy’t him dwaande hâldt mei it sammeljen fan ferhalen op fideo út talen út de hiele wrâld (de fideo’s binne te sjen op harren YouTube-kanaal), wurket gear mei de Afûk mei as doel om lytse talen te dokumintearjen ta gelegenheid fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa.

As ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa koördinearret de Afûk de aktiviteiten yn it Talepaviljoen MeM. Fan 30 maart oant en mei 28 oktober steane taalmienskippen út de hiele wrâld dêr in wike lang sintraal om harren taal en kultuer te dielen. Muzyk, poëzy, ferhalen en in soad oare uteringen binne dan te finen yn MeM, dêr’t jo ek genietsje kinne fan in hapke en in drankje.

Omdat de measte talen dy’t harren presintearje yn MeM bedrige talen binne en/of talen dy’t ûnderdokumintearre binne (tink oan Biltsk, Sorbysk, de Nederlânske gebeartetaal, de taal fan it eilân Man, Limboarchsk, Drintsk of de taal fan Cornwall), hawwe de Afûk en Wikitongues in partnerskip opset om te besykjen om safolle mooglik sprekkers fan safolle mooglik talen fêst te lizzen.

Doch mei en fertel ús wat oer dysels yn dyn eigen taal en wurd sadwaande ûnderdiel fan it mondiale netwurk fan taalpromotors!

Sjoch ek op:
www.wikitongues.org
www.youtube.com/user/WikiTongues
http://afuk.frl/
https://www.facebook.com/Mem.LivingroomofLanguages/
https://twitter.com/Talepaviljoen


8-15 april: de 'Achterhookse waeke' yn Talepaviljoen MeM

6 april 2018

Alle wiken stiet der by MeM - Livingroom of Languages in oare taal sintraal. Fan 8-15 april is dat it Achterhoeksk mei op snein 8 april fan 15.00-17.00 oere de wikseling fan de wacht: de Bilkerts nimme nei in fantastyske wike ôfskie en de Achterhoekers nimme it stokje oer yn in muzikaal programma. Besjoch hjirûnder it hiele programma fan de 'Achterhookse waeke'!Kommendeweis / Wordt verwacht / To be expected
15–22 april: Zuid-Holland / 22–29 april: Overijssel / 29 april – 6 mei: Limburg / 6–13 mei: Drenthe / 13–20 mei: Brabant / 20–27 mei: Groningen / 27 mei – 3 juni: Zeeland / 3-10 juni: Stellingwerven / 10-17 juni: Ostfriesisches Platt / 17-24 juni: Iers-Gaelisch / 24 juni – 1 juli: Sorbisch / 1-8 juli: Baskisch / 8-15 juli: Manx / 15-22 juli: Maltees / 22-29 juli: Galisisch / 29 juli – 5 augustus: Cornisch / 5-12 augustus: Asturisch / 12-19 augustus: Friulisch / 19 augustus – 28 oktober: talen uit de stad Leeuwarden


Taletún en Talepaviljoen MeM iepene

30 maart 2018

Under grutte publike belangstelling binne hjoed de Taletún en paviljoen MeM - livingroom of languages iepene. Plak: de Prinsetún yn Ljouwert. Nijsgjirrich? Lês hjir mear oer de Taletún en MeM of sjoch op lanfantaal.nl.Foto: Jacob van Essen, fotobureau Hoge Noorden


1-8 april by MeM: de Biltske wike!

28 maart 2018

Alle wiken stiet der by MeM - Livingroom of Languages in oare taal sintraal. Fan 1-8 april is dat de Biltske taal! Alle dagen fan 'e wike bysûndere optredens en aktiviteiten om it Biltsk hinne.


It Frysk hat ek in plak yn de Rânestêd

27 maart 2018

Artikel fan Flora Woudstra op folia.nl. Lês it hjir.


Willem Schoorstra skriuwt Frysk kadoboek 2019

23 maart 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Willem Schoorstra it Fryske Kadoboek 2019. Schoorstra (1959) krige yn 2005 de Fedde Schurerpriis foar Swarte Ingels. Neist it skriuwen fan romans hâldt Schoorstra him dwaande mei senario’s, radiokollums (Omrop Fryslân) en essays.

Letter dit jier wurdt it iepenloftspul Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld opfierd. Dat is basearre op syn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Fan dat boek ferskynt yn ’t foarjier in Nederlânske oersetting en in herdruk fan de Fryske ferzy.

Oer de skriuwer

Bekende boeken fan Willem Schoorstra binne syn romans Swarte Ingels (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meast resint ferskynde fan him de roman De nacht fan Mare (2017). Op dit stuit wurket hy oan in oersetting fan de ferneamde Poëtyske Edda en oan in nij boek, in psychologyske thriller. It wurk fan Willem Schoorstra ferskynt by útjouwerij Het Nieuwe Kanaal.

De betelpagina wurdt laden