O O O O

24 juny-1 july: Sorbyske wike by Talepaviljoen MeM

18 juny 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Op snein 24 juny nimme yn in mienskiplik programma de Ieren ôfskied fan MeM en ynstallearje de Sorben harren ûnder MeM har rokken. Fan 14.00 oere ôf is elk wolkom by de Iers-Sorbyske middei mei muzyk fan Aindrias de Staic en Doimnic Mac Giolla Bhríde (Ierlân) en de Sorbyske band Kula Bula. It folsleine wykprogramma fynst hjirûnder. Mear ynfo oer MeM en/of Lân fan taal fynst op www.lanfantaal.frl.


Grut Frysk Diktee fanwegen min waar ferset

18 juny 2018

Fanwegen de minne waarfoarsizzing foar oankommende tongersdei 21 juny, hat de organisaasje fan it Grut Frysk Diktee besletten it diktee te fersetten. De nije datum foar it diktee is woansdei 27 juny. Lykas earder sil it diktee útein sette om 19.00 oere op it Aldehoustertsjerkhôf.

Sjoch foar it folsleine parseberjocht en in ôfbylding op: Omropfryslan.nl/parseberjocht/grut-frysk-diktee-fanwegen-min-waar-ferset.


680 minsken dogge mei oan rekôr Grut Frysk Diktee

15 juny 2018

Yn totaal dogge der 680 dielnimmers mei oan it Grut Frysk Diktee op tongersdei 21 juny. It diktee hat dit jier yn it ramt fan LF2018 in oare opset. It wurdt hâlden op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert en elkenien kin meidwaan mei as doel ta in rekôr te kommen. Mei 680 dielnimmers is dat slagge. Omrop Fryslân stjoert it Grut Frysk Diktee fan 19.00 oere ôf live út op telefyzje en online.

De organisaasje is tige optein oer it grutte tal oanmeldingen. Sjueryfoarsitter Hindrik Sijens: "Wy hiene stiekem wol hope dat wy boppe de 600 oanmeldingen komme soene, mar dat it ek echt slagge is, is fansels fantastysk." Oan de opjeften is te sjen dat minsken fan alle leeftiden meidogge oan it diktee. De jongste is 12 en de âldste is 87. De jongerein is goed fertsjintwurdige.

Bekende Friezen
Ferskate bekende Friezen weagje har oan it diktee. Sjonger Jelle B, presintator fan it Klokhuis Habtamu de Hoop, sjongeres Griet Wiersma, sterke mannen heit en soan Zijlstra, âld-politikus Lutz Jacobi en topkok Reitse Spanninga dogge mei. Ek de winnende bekende Friezen fan de ôfrûne jierren dogge mei. De tekst is dit jier skreaun troch de presintatrise fan it NOS Jeugdjournaal, Welmoed Sijtsma.

Live te folgjen
It Grut Frysk Diktee is 21 juny fan 19.00 oere ôf live te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje en online. En net allinnich op it plein kinne minsken meidwaan, ek de minsken thús kinne dat. Fia www.fryskdiktee.frl kin elkenien thús it diktee meiskriuwe. It wurdt dan ek automatysk neisjoen.

www.fryskdiktee.nl


Taalkaravaan op Oerol

14 juny 2018

Noch neigenietsjend fan Oranjewoud Festival, giet de Taalkaravaan rap troch nei Oerol. By it bekende festival op Skylge is taal en meartalichheid dit jier in promininte programmaline. Mei Oerol feroaret it Waadeilân alle jierren tsien dagen yn in grut (ynternasjonaal) poadium foar teater, dûns, strjitteater, byldzjende keunst en muzyk. De edysje fan 2018 is fan 15 oant en mei 24 juny. De Taalkaravaan is in Lân fan taal-aktiviteit fan Afûk y.g.m. Explore the North.

Mear ynformaasje? Gean nei www.lanfantaal.nl en/of besjoch hjir de trailer! Sjoch ek op www.oerol.nl en/of www.explore-the-north.nl.


17-24 juny: Ierske wike by Talenpaviljoen MeM

11 juny 2018

Hjirûnder fynst it folsleine wykprogramma fan de 'seachtain na Gaeilge'. Wolkom, welkom, welcome, fáilte roimh chách!

Talepaviljoen MeM - Prinsetún - Ljouwert - Lân fan taal


Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

1 juny 2018

PARSEBERJOCHT - Dit jier is de Prinsetún yn Ljouwert omtsjoend ta in Taletún. De ôfrûne wiken hawwe mear as 3.000 skoalbern in besite brocht oan de Taletún yn Lân fan taal. De kommende tiid sille yn alle gefallen noch goed 1.500 bern in besite bringe oan de Taletún. ‘Der is lykwols noch romte foar mear groepen’, seit Fokke Jagersma, projektlieder foar de Taletún by de Afûk. ‘Basisskoallen en pjutteboartersplakken dy’t har noch net oanmeld hawwe foar in programma yn de Taletún riede wy lykwols wol oan om dat sa gau as mooglik te dwaan. De planning rint rap fol.’ De Taletún is iepen oant ein oktober.

‘It is hjir krekt de Efteling’

Sa seit juf Madelon fan OBS De Lamer út Aldlemmer. Yn de Taletún geane besikers op syk nei en kinne se boartsje mei taal. Op skoaldagen wurdt der in edukatyf programma oanbean foar pjutten, beukers en learlingen fan de midden- en boppebou fan it basisûnderwiis. Nei de tariedende lessen yn de klasse geane pjutten en beukers yn de Taletún op syk nei de freontsjes fan Tomke of Rinze, helpe de bern fan groep 3, 4 en 5 fjoertoerwachter Bonk om syn freondintsje Vera út de see te rêden en helpe de boppebouwers Sietse om te ûntsnappen út it lân fan de moaipraters.

Letterfermiselje yn ’e fiver
Om de karakters út de ferhalen te helpen brûke de bern ferskillende ynteraktive keunstobjekten, dy’t eksklusyf foar de Taletún realisearre binne troch Sibe Jan Kramer, Bouke Groen en Machiel Braaksma. Sa kinne de bern bygelyks in boadskip seine mei in semafoar, lûke frjemde lûden harren nei in oare realiteit of wurde se ynspirearre troch in gedicht fan letterfermiselje yn de fiver. Foar de begelieding fan de skoalgroepen wurdt in berop dien op de eigen learkrêft(en) en âlders, mar ek in grutte groep frijwilligers, meiwurkers fan de Afûk en studinten fan ROC Friese Poort binne dêrby belutsen.

De Taletún is in projekt fan de Afûk yn Lân fan taal en wol besikers de rykdom fan taal en meartaligens ûnderfine litte en harren aktivearje om sels kreatyf mei taal oan de slach te gean. Foar de realisaasje fan it projekt wurket de Afûk yntinsyf gear mei ferskate partijen, lykas Keunstwurk, Cedin en de Friese Poort.

Oanmelde: www.kultuerfilter.nl
Mear ynformaasje ek op www.afuk.frl en op www.lanfantaal.frl.


Foto: argyf Afûk


10-17 juny: 'Oostfreeske week' by Talepaviljoen MeM

1 juny 2018

Op snein 10 juny wurdt de 'Stellingwarver weke' ôfsletten en ferwolkomje we by MeM it 'Ostfriesisch Platt' mei fan 15.00 oere oant plm. 17.00 oere optredens fan de Stellingwerfske sjongeres Carolien Hunneman en de Eastfryske sjongeres en kabaretière Annie Heger.
De 'Oostfreeske week' is tagelyk it begjin fan in blok fan 10 wiken wêryn't alle wiken in Europeeske lytse- of minderheidstaal sintraal stiet. Sjoch foar de aginda hjir of op www.lanfantaal.frl.

Ostfreeske week bij MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT


Taalkaravaan bringt festivals taalwille

31 maaie 2018

Fan 1 juny ôf is Lân fan taal mei de Taalkaravaan op festivals en eveneminten yn Fryslân. Foarstelling en aktiviteiten fol talen en ferhalen wurde dêrmei oan de programmearring fan de 'events' taheakke. De earste halte is it Oranjewoud Festival. Dêr giet sneon 2 juny de foarstelling 'Tongen' fan skriuwer/performer Nyk de Vries en 'Solo' mei musici fan it Noord Nederlands Orkest yn premjêre.

Nei it Oranjewoud Festival (1-10 juny) giet de Taalkaravaan nei Oerol (15-24 juny), Simmerdeis (28 juny -1 july), The Tall Ships Races (3-6 augustus) en de Admiraliteitsdagen (6-8 septimber). Njonken in meireizgjend haadprogramma binne der op elke lokaasje passende, oanfoljende optredens en aktiviteiten. Lân fan taal-partners dy't nau belutsen binne by de Taalkaravaan binne Afûk/de Moanne en Explore the North.

Haadprogramma

Tongen
De foarstelling ‘Tongen’ begjint yn Malawi. As skriuwer/ferteller Nyk de Vries dêr in tsjerkje besiket, hear hy himsels ynienen yn tongen sprekken. Yn in frjemde gearmjuksel fan Frysk en oare talen brabbelet hy foar him út, yn it fiere lân mei syn sânpaden en houten elektrisiteitspeallen. It docht him frjemd genôch tinken oan De Westereen, it doarp fan syn mem. ‘Tongen’ giet oer de ferriederlike krêft fan ûnwennigens. Fier fan hûs wurde taal en gewoanten, dy’t dy eartiids as ûnbelangryk foarkamen, dy ynienen dierber. Nyk sjongt en draacht foar. Ûnderwilens samplet hy film en muzyk, en wit as gjin oar spanning op te bouwen út sa’t it liket ûnbelangrike, ferjitten barrens. In totaalûnderfining.

Solo
It Noord Nederlands Orkest is ien fan de ferneamdste symfonyorkesten fan Nederlân. De musisy komme fan oeral op ‘e wrâld, wêrtroch’t it orkest hast fyftjin nasjonaliteiten en likefolle talen ken. Wêr’t it gewoanwei giet om it kreëarjen fan in symfony tusken dy musisy, leit ‘Solo’ krekt de klam op it yndividu. Want wa binne eigentlik dy minsken dy’t yn in orkest spylje? Musisy út Japan, Spanje, België, Dútslân, Portugal, Frankryk en Ingelân litte harren ynstrumint dit kear stean en fertelle harren persoanlike ferhaal elk yn in koarte solo. Skreaun troch trije talintfolle skriuwers en regissearre troch de teätermakker Skoft&Skiep.

Redaksjelokaal
Op it UITfestival 2017 sette Frysk literêr tydskrift De Moanne in redaksjelokaal yn ‘e Prinsentún, Ljouwert. Dat wie sa’n sukses, dat it ropt om in ferfolch! It idee is ienfâldich: sawat fyftjin âlde typmasinen steane yn in ienfâldige, smûke opstelling. As besiker (jong en âld) wurdst útnûge om in tekst te skriuwen. Betûfte skriuwers/dichters stypje dy dêrby. Fan de opbringst meitsje wy in (online) publikaasje!

Relaxerette
De Relaxerette fan keunstner Arjan Kruidhof is in rûndraaiende ynstallaasje dy’t dy meifiert nei in oar perspektyf. Do leist yn in hingelmatte en stoarrest nei de wolkens. Do pakst dyn koptelefoan en slútst dyn eagen. Harkje nei ferhalen en lûden dy’t dyn tinzen efkes stilsette. Kies foar de twirjende wurdestream fan Marc van der Holst, de mankelikens fan Marieke Lucas Rijneveld of foar ien fan de oare ferhalen, skreaun troch Jamila Faber, Heksenhamer en Pieter van der Sman. Jolle Roelofs makke spesjaal foar de Relaxerette in muzikaal tafriel dat dy efkes út dizze grôtfolle wrâld ûntkomme lit.

Mei de Taalkaravaan wol Lân fan taal yn hiel Fryslân it belang fan meartaligens en wille foar taal sjen litte. It grutte LF2018-projekt wie al provinsjebreed aktyf op skoallen, mei apps en mei mienskipsprojekten. In soad Taalkaravaan-aktiviteiten binne fergees tagonklik. Dêr't wol kaartferkeap fan tapassing is, fynt dat plak fia de festivals en eveneminten sels.


3-10 juny: de Stellingwarver weke by Talepaviljoen MeM

29 maaie 2018

Snein 3 juny nimme we ôfskie fan de 'Zeeuwen' en wurdt it poadium oerdroegen oan de Stellingwerver taalmienskip. Besjoch it programma hjirûnder en kom ris del. Ek op mominten dat der gjin programmearring is, bist fansels fan herte wolkom. Foar in lekker bakje kofje of tee, sa'n hearlike tosti, in kâld bierke ... En ferjit net dyn moaiste wurd mei te nimmen!

Sjoch ek www.lanfantaal.nl.


Hanneke de Jong skriuwt Aksjeboek foar Bern 2018

28 maaie 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Hanneke de Jong it Aksjeboek foar Bern 2018, de yllustraasjes sille makke wurde troch Linda de Haan. It wurdt in boek foar bern yn de ûnderbou, geskikt om foar te lêzen of om sels te lêzen. It boek slút oan by it tema Freonskip fan de Berneboekewike 2018.

It Aksjeboek sil yn de perioade fan 29 septimber oant en mei 31 oktober te keap wêze foar de aksjepriis fan € 4,95 en wurdt útjûn troch útjouwerij Bornmeer.

Oer de skriuwer en yllustrator

Hanneke de Jong (1952) skriuwt berne- en jeugdboeken yn it Frysk en it Nederlânsk, lykas De lêste brief/De laatste brief (2001, mei in earfolle fermelding fan de ‘Zoenjury’), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanpriis), Wês net bang (2016, it wier barde ferhaal oer in santjinjierrich famke dat flechtet út Syrië fanwege de oarloch) en Heksegrytta (2017).

Linda de Haan (1976) yllustrearret foar printeboeken, tydskriften, les- en lêsboeken en it berneprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân. Sels makket se ek printeboeken wêrfan it boek Kening & Kening dat se tegearre makke mei Stern Nijland yn tsien talen ferskynd is.

De betelpagina wurdt laden