O O O O

Nije printeboeken fan útjouwerij Afûk

16 augustus 2018

By de Afûk binne wer prachtich, moaie printeboekjes ferskynd. Besjoch it yn ûndersteand parseberjocht of gean fuortendaliks nei de Afûk websjop.

Nije printeboeken fan de Afûk - PARSEBERJOCHT


19-26 augustus: Klausura di siman Friulische I apertura di siman Antiano (Papiamento yn MeM)

9 augustus 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Papiamento. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


26 aug-2 sept: Komenco de la Esperanto-semajno kaj la fino de la Antila semajno (Esperanto-wike yn

9 augustus 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Esperanto. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


12-19 augustus: Principi de setemane furlane e fin di chê asturiane (Friulyske wike) yn Talepaviljo

6 augustus 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Asturysk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


5-12 augustus: Entamu de la selmana asturiana (Asturiaanske wike) yn Talepaviljoen MeM

25 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Asturysk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


22-29 july: Semana do Galego (Galysyske wike) yn Talepaviljoen MeM

13 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Galysysk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl en/of folgje MeM op Facebook en Twitter.


Nynke Laverman en Douwe Dijkstra meitsje 3e filmprojeksje op de Aldehou

12 july 2018

PARSEBERJOCHT – Op freed 27 july giet de tredde Lân fan taal-projeksje op de Aldehou yn premjêre. It is de poëtyske koarte film One of Us, makke troch sjongeres/dichter Nynke Laverman, filmmakker Douwe Dijkstra en komponist/slachwurker Sytze Pruiksma. Mei meiwurking fan Katalaansk dichter Eduard Escoffet, Flaamsk akteur Hendrik Aerts en Servysk-Nederlânsk dûnseres Dunja Jovic is it in ynternasjonale en meartalige produksje mei gâns ûnthjit

Prate wy de taal fan de natuer noch? Of hawwe wy ús ûnderwilens safier weromlutsen yn ús minskewrâld dat wy har net mear fersteane? Dy fraach, dy’t ek al de kearn foarme fan Nynke Laverman’s lêste foarstelling Wachter, is it útgongspunt fan de film. Yn One of Us is in jonge frou dy’t op it each alles hat – in libben yn ‘e grutte stêd mei in goede baan en in leave man – net lokkich. Se fielt har hieltyd minder thús yn de wrâld fan minsken en muorren. Se dreamt fan in bestean as plant, dêr’t se op in goede dei ek werklik yn feroaret. Nynke Laverman skreau it skript, in surrealistysk ferhaal besteande út fiif ‘spoken word’ stikken yn it Frysk; in nije stap yn har wurk. Se frege de dichter Eduard Escoffet út Barcelona dêr yn syn memmetaal, it Katalaansk, op te reagearjen. Douwe Dijkstra makke de film yn in miks fan animaasje, film en visual effects. Sytze Pruiksma tekene foar de driuwende muzikale skoare.

Premjêredei mei foar- en neiprogramma
De film giet op freed 27 july om 22.45 oere yn premjêre. Op dy jûn jout Douwe Dijkstra om 20.00 oere in masterclass yn Slieker Film. Hy lit mei making-of materiaal en earder wurk sjen wat syn unike manier fan films meitsje is. De oanwêzigen krije sa ek in byld fan hoe’t One of Us makke is. Om 22.30 oere begjint in foarprogramma yn Obe. Marijke Roskam ynterviewt Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. As ekstra gast oan tafel skoot Eva Meijer oan. Sy is filosofe en skriuwster fan ûnder oare ‘Het Vogelhuis’. De petearen wurde mikst mei live performances troch Nynke, Sytze en Eduard Escoffet. Nei de projeksje ( 22.45-23.00 oere) is der in afterparty mei DJ yn Obe. Alle ûnderdielen binne fergees tagonklik. Foar de masterclass yn Slieker is oanmelden needsaaklik, dat kin fia lanfantaal.frl.

Draaiperioade

One of Us is fan 27 july oant en mei 30 septimber alle wiken fan fan tongersdei- oant en mei sneintejûn te sjen op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert (útsein 9 oant en mei 12 augustus en 6 septimber). Oanfang july en augustus: 22.45 oere, oanfang septimber: 22.00 oere.

www.lanfantaal.nl


14-22 july: Il-ġimgħa Maltija (Malteeske wike) by Talepaviljoen MeM

9 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Malteesk. Sjoch foar mear ynformaasje oer Talepaviljoen MeM ek www.lanfantaal.nl.

Een week vol poëzie en muziek in de Maltese week bij MeM


8-15 july: Shiaghtin Ghaelgagh, wike fan it Manx by Talepaviljoen MeM

2 july 2018

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal! Dizze wike is dat it Manx fan Isle of Man. Sjoch ek www.lanfantaal.nl.

Isle of Man in MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT


Wa makket de moaiste oersetting yn it Stadsfrys fan it mearke 'De Bremer Stadsmuz

29 juny 2018

Taalburo Popkema en de Leeuwarder Courant organisearje in oersetwedstryd yn it Stadsfrys. De moaiste oersetting fan it mearke 'De Bremer Stadsmuzikanten' komt as 50ste mearke yn it boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys. Dat boek ferskynt op sneon 3 novimber, as yn Frjentsjer de earste 'Dach fan ut Stadsfrys' holden wurdt.

De Fryske Akademy wurket oan de organisaasje fan dy unike dei mei. It program fan de 'Dach fan ut Stadsfrys' folget letter op harren website.

Yn it taheakke artikel út de Leeuwarder Courant lêze jo mear oer dizze wedstriid en kinne jo it mearke ‘De Bremer Stadsmuzikanten’ lêze, dêr’t in oersetting fan frege wurdt.
De ynstjoering mei nei: stad@lc.nl, û.f.f "Grimm Stadsfries". De deadline is 15 july!

De betelpagina wurdt laden