O O O O

Wy sykje in 'projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis'

17 augustus 2017

Bisto dy full-time projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis dy't wy sykje?

Mei produkten en projekten lykas Heit & Mem en Tomke jouwe wy al jierren omtinken oan foarskoalsk ûnderwiis en foarljochting oer meartalich opfieden. Dêrneist sil der yn 2018 yn it ramt fan Lân fan Taal in taletún ferrize yn de Prinsetún yn Ljouwert. In boarters- en ûntdekkingsplak foar û.o. pjutten en beukers. Foar dy projekten sykje wy in:


PROJEKTKOÖRDINATOR foarskoalsk ûnderwiis m/f
foar 36 oeren wyks


As projektkoördinator ûnderhâldsto de besteande kontakten en sikesto nije partners. Do bist ferantwurdlik foar it realisearjen fan projekten binnen de stelde kaders, mar der wurdt ek ferwachte datsto nije plannen ûntwikkelest. Om’t de gearwurking mei de ferskillende partners meastentiids foar langere tiid is, is it wichtich datsto in goede relaasje mei harren opboust.

Taken
- Opsetten en mei útfieren fan projekten op it mêd fan taalstimulearring en foarskoalsk ûnderwiis
- Untwikkeljen fan foarljochtingsmateriaal en -aktiviteiten foar sawol âlders as professionals oer taalstimulearring en it meartalich grutbringen fan bern
- Mei ynfolling jaan oan de aktiviteiten en produkten fan Heit & Mem (û.o. tydskrift, website, social media)
- Ferbiningen lizze tusken de ferskillende projekten en produkten, sawol yntern as ekstern

Funksjeprofyl
- Akademysk wurk- en tinknivo, by foarkar in oplieding op it mêd fan ûnderwiis (ûnderwiiskunde, taalkundige, dosint)
- Underfining mei social media en it skriuwen fan teksten foar in breed publyk
- Saakkundich op it mêd fan taallearen en meartaligens
- Praktyske wurkûnderfining yn it foarskoalsk ûnderwiis
- Goede kontaktuele eigenskippen
- Mûnlinge en by foarkar skriftlike behearsking fan it Frysk

De kontraktperioade is ynearsten ien jier mei útsjoch op in ferlinging fan noch in jier.

Foar mear ynformaasje oer de funksje kin o/m 20 july kontakt opnommen wurde mei Mirjam Vellinga (projektlieder taalpromoasje, m.vellinga@afuk.nl, tel. 058-2343070) of nei 20 july mei Koen Eekma (direkteur, k.eekma@afuk.nl, tel. 058-2343070).

Sollisitaasje foar 28 augustus 2017 graach maile oan c.vandervee@afuk.nl, foar de direkteur fan de Afûk, drs. K.J. Eekma.


Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

18 july 2017

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.

Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.dichterfanfryslan.nl.

In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei.

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien kear yn it jier in gedicht by in selskeazen gelegenheid of aktueel barren en kriget dêrfoar in fêste fergoeding fan € 2.500,00 it jier en € 250,00 foar elk gedicht. De úteinlike bekendmakking en beneaming fan de earste Dichter fan Fryslân is op freed 24 novimber 2017.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.


Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

14 july 2017

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ - fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ‘e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.

Twa froulju

Yn de Prinsetún ferriist yn 2018 in tydlik (memme)taalpaviljoen yn de foarm fan twa frouljusfigueren. It stiet symboal foar de memmetaal en meartaligens. Kees Botman en Pieter Stellingwerf fan BUOG binne ferantwurdlik foar it ûntwerp en sjogge it sa: ‘ Besikers lizze bûten harren taal ôf en krûpe ûnder de rok fan mem. De romte is iepen, útnûgjend en hat in waarm karakter. It is in feilich plak dêr’tst mei in iepen blik yn de kunde komme kinst mei oare minsken en mienskippen. Dat kriget noch in ekstra diminsje trochdat it hoarekapersoniel dôf is.’

Gearwurking mei HoorFriesland en Friese Poort
HoorFriesland is ít sintrum yn Fryslân foar dôven en minsken mei gehoarproblemen en soarget foar de besetting fan it paviljoen mei gasthearen/-froulju. ‘Wy wolle dat ek dizze minsken heard wurde en dat ús besikers harren der fan bewust wurde dat taal mear is as it sprutsen wurd.’ Besikers moatte neitinke oer hoe’t sy mei de gasthearen en gastfroulju kommunisearje. Se moatte werom nei de basis fan kommunikaasje en erfare hoe’t is om ‘sprakeleas’ te wêzen.’

Neist HoorFriesland is ROC Friese Poort ek in belangrike gearwurkingspartner. Sa wurkje der studinten fan ferskillende opliedingen yn de Bou en Ynfra mei oan it Talepaviljoen.

Taalmienskippen

Alle wiken stiet der yn it Talepaviljoen in taal sintraal. Njonken it Frysk binne dat streektalen en dialekten út Fryslân en Nederlân, lytse talen út Europa en de talen dy't yn Ljouwert praat wurde.
De ferskillende taalmienskippen hawwe in wike lang de mooglikheid om harren taal en kultuer te presintearjen troch bygelyks muzyk, teater, poëzy, storytelling en lêzingen, mar ek om besikers yn ‘e kunde komme te litten mei lokale gerjochten en - gebrûken. Yn totaal dogge sa'n 30 taalmienskippen mei oan it programma fan it Talepaviljoen.

Poadium
Der is altyd libben yn it paviljoen. Op tongersdeitejûnen en sneintemiddeis is der in programma dat fersoarge wurdt troch de taalmienskip dy’t dy oanbelangjende wike sintraal stiet. Troch de wike is der romte foar skoalgroepen en kinne besikers der terjochte foar in hapke en in drankje en in potsje Scrabble. Fierder tsjinnet it paviljoen as lokaasje foar alderhande besteande en nije inisjativen dy’t rjochte binne op Lân fan taal, lykas liveútstjoerings en registraasjes fan radio/tv, literêre jûnen, Werelddovendag, taalkafees, ensfh. Dêrneist binne yn en by it paviljoen eksposysjes te sjen dy’t mei meartaligens, taal en emoasje te krijen hawwe, dêr't de besikers ek in bydrage oan leverje kinne.

It Talepaviljoen is iepen fan 30 maart oant en mei 28 oktober 2018 en is alle dagen iepen.


Spesjale Fryske edysje fan it NPO Zappelin fakânsjeboek

13 july 2017

Al dyn Zappelin favoriten yn ien boek: mei de Smurfen, Pingu, Woezel en Pip, Sassa en Toto en oare bekenden. Mei puzeltsjes, kleurplaten, in ferske, ferhaaltsjes fan Nijntje en Tomke, spultsjes en noch folle mear … Bestel 'm hjir of keapje 'm yn de boekhannel.


Wy sykje nije kollega's!

6 july 2017

Fersterkesto fan 1 septimber ôf ús winkel-tiim? Of bisto dy full-time projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis dy't wy sykje?

Alle ynformaasje oer dizze beide fakatueres fynst hjir.


Twa Fryske berneboeken nominearre foar IBBY- Honourlist 2018

29 juny 2017

De Fryske berneboeken Tije fan Mirjam van Houten en de oersetting fan Martsje de Jong, de GFR (de Grutte Freonlike Reus fan Roald Dahl) binne beide nominearre foar de IBBY-Honourlist 2018.

Om de twa jier jout IBBY (International Board on Books foar Young people) de honourlist út, in oersjoch fan berne- en jeugdboeken fan hege kwaliteit, útjûn yn mear as fiifensantich by de IBBY oansletten lannen. De nasjonale seksjes fan IBBY meie boeken foardrage dy’t útblinke troch tekst, yllustraasjes of oersetting.

Foar it earst yn de skiednis draacht IBBY-Nederlân foar de kategory “vertalers” ek in Fryske oersetter foar en dat is Martsje de Jong foar har oersetting fan de GFR (útjûn troch útjouwerij Regaad).

Omdat Nederlân twatalich is wurdt neist in Nederlânsk boek ek in Frysk boek foardroegen foar de kategory “auteurs” en dat is dit jier Mirjam van Houten foar har boek Tije dêr‘t sy ek de yllustraasjes foar makke (útjûn troch útjouwerij Afûk).

De reuzewrâld fan de GFR hat de herten fan miljoenen bern én folwoeksenen oer de hiele wrâld stellen. Martsje de Jong is der mei har fernimstige, kreative oersetting yn slagge de fantasyrike reuzetaal ek yn it Frysk klinke te litten as in klok.

Tije is it debút fan skriuwster/yllustratrise Mirjam van Houten. Yn dit boek wurdt de lêzer fan it begjin ôf meinommen yn de belibbingswrâld fan Tije. In tagonklik boek foar bern dy’t krekt lêze kinne mei prachtige yllustraasjes.


Lân fan taal: de bou fan besikerssintrum OBE is útein setten

29 juny 2017

De skeppe giet de grûn yn ...


Wy sille ferbouwe!

29 juny 2017

Hjoed yn de Leeuwarder Courant.


It 'Nationale Voorleeslunchverhaal' fan't jier ek wer yn it Frysk

23 juny 2017

Skriuwster Vonne van der Meer skriuwt fan 't jier it 'Nationale Voorleeslunchverhaal'. It ferhaal wurdt tradysjegetrou op de 'Nationale Ouderendag' (6 oktober 2017) troch bekende en ûnbekende Nederlanners troch it hiele lân foarlêzen oan âlderen. Yn 2016 hie it ferhaal 'Dons' fan Jan Siebelink de Frysktalige primeur. Dat hat sa goed foldien dat ek dit jier wer in Fryske ferzje beskikber komt. Ien en oar yn gearwurking mei - en help fan it projekt Dat wie doe sa fan de Afûk.

Lês hjir it parseberjocht fan De Leescoalitie: De Leescoalitie.


Ferskynd: de Moanne nr. 3

21 juny 2017

Besjoch 'm hjir en keapje 'm yn 'e boekhannel of nim in abonnemint!

De betelpagina wurdt laden