O O O O O O O O O

Bananen foar Tomke

10 maaie 2017

Lekker, in banaan! Mar tinkst der wolris oer nei wêr't dy banaan wei komt? En oft de bananeboer miskien fierste hurd wurkje moat om genôch te fertsjinjen? De Fairtrade wurkgroep Dantumadiel wol minsken bewust meitsje fan hearlike hannel en earlike produkten. Troch in Fairtradeprodukt te keapjen, wurkest mei oan it ferbetterjen fan de takomst fan minsken dy't it lang sa goed net ha as wy.

It boekje 'Bananen foar Tomke' is no fergees yn de biblioteek te krijen!

Sjoch ek ris op www.tomke.nl
De betelpagina wurdt laden