O O O O O O O O O O

Wy sykje in 'projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis'

17 augustus 2017

Bisto dy full-time projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis dy't wy sykje?

Mei produkten en projekten lykas Heit & Mem en Tomke jouwe wy al jierren omtinken oan foarskoalsk ûnderwiis en foarljochting oer meartalich opfieden. Dêrneist sil der yn 2018 yn it ramt fan Lân fan Taal in taletún ferrize yn de Prinsetún yn Ljouwert. In boarters- en ûntdekkingsplak foar û.o. pjutten en beukers. Foar dy projekten sykje wy in:


PROJEKTKOÖRDINATOR foarskoalsk ûnderwiis m/f
foar 36 oeren wyks


As projektkoördinator ûnderhâldsto de besteande kontakten en sikesto nije partners. Do bist ferantwurdlik foar it realisearjen fan projekten binnen de stelde kaders, mar der wurdt ek ferwachte datsto nije plannen ûntwikkelest. Om’t de gearwurking mei de ferskillende partners meastentiids foar langere tiid is, is it wichtich datsto in goede relaasje mei harren opboust.

Taken
- Opsetten en mei útfieren fan projekten op it mêd fan taalstimulearring en foarskoalsk ûnderwiis
- Untwikkeljen fan foarljochtingsmateriaal en -aktiviteiten foar sawol âlders as professionals oer taalstimulearring en it meartalich grutbringen fan bern
- Mei ynfolling jaan oan de aktiviteiten en produkten fan Heit & Mem (û.o. tydskrift, website, social media)
- Ferbiningen lizze tusken de ferskillende projekten en produkten, sawol yntern as ekstern

Funksjeprofyl
- Akademysk wurk- en tinknivo, by foarkar in oplieding op it mêd fan ûnderwiis (ûnderwiiskunde, taalkundige, dosint)
- Underfining mei social media en it skriuwen fan teksten foar in breed publyk
- Saakkundich op it mêd fan taallearen en meartaligens
- Praktyske wurkûnderfining yn it foarskoalsk ûnderwiis
- Goede kontaktuele eigenskippen
- Mûnlinge en by foarkar skriftlike behearsking fan it Frysk

De kontraktperioade is ynearsten ien jier mei útsjoch op in ferlinging fan noch in jier.

Foar mear ynformaasje oer de funksje kin o/m 20 july kontakt opnommen wurde mei Mirjam Vellinga (projektlieder taalpromoasje, m.vellinga@afuk.nl, tel. 058-2343070) of nei 20 july mei Koen Eekma (direkteur, k.eekma@afuk.nl, tel. 058-2343070).

Sollisitaasje foar 28 augustus 2017 graach maile oan c.vandervee@afuk.nl, foar de direkteur fan de Afûk, drs. K.J. Eekma.
De betelpagina wurdt laden