O O O O O O O O O O

Nij: Frysk leare út it Dútsk wei

22 jannewaris 2018

Dútsers dy't Frysk leare wolle hoege har no earst net mear it Nederlânsk eigen te meitsjen. Mei it nije lesmateriaal fan de Afûk kin der no fanút de Dútske taal Frysk leard wurde. Lesmateriaal is aanst ek foar Ingelsk- en Spaansktaligen beskikber.

Lês fierder it artikel dat dêr hjoed yn de LC oer ferskynde:
LC 22-1-2019 Duitsers leren Fries vanuit eigen taal.

Kursus Frysk? Fansels by de Afûk! Sjoch www.kursus.afuk.nl foar alle ynfo.
De betelpagina wurdt laden