O O O O O O O O O O

10-17 juny: 'Oostfreeske week' by Talepaviljoen MeM

1 juny 2018

Op snein 10 juny wurdt de 'Stellingwarver weke' ôfsletten en ferwolkomje we by MeM it 'Ostfriesisch Platt' mei fan 15.00 oere oant plm. 17.00 oere optredens fan de Stellingwerfske sjongeres Carolien Hunneman en de Eastfryske sjongeres en kabaretière Annie Heger.
De 'Oostfreeske week' is tagelyk it begjin fan in blok fan 10 wiken wêryn't alle wiken in Europeeske lytse- of minderheidstaal sintraal stiet. Sjoch foar de aginda hjir of op www.lanfantaal.frl.

Ostfreeske week bij MeM - PARSEBERJOCHT / PERSBERICHT

De betelpagina wurdt laden