O O O O O O O O O O

Wa makket de moaiste oersetting yn it Stadsfrys fan it mearke 'De Bremer Stadsmuz

29 juny 2018

Taalburo Popkema en de Leeuwarder Courant organisearje in oersetwedstryd yn it Stadsfrys. De moaiste oersetting fan it mearke 'De Bremer Stadsmuzikanten' komt as 50ste mearke yn it boek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys. Dat boek ferskynt op sneon 3 novimber, as yn Frjentsjer de earste 'Dach fan ut Stadsfrys' holden wurdt.

De Fryske Akademy wurket oan de organisaasje fan dy unike dei mei. It program fan de 'Dach fan ut Stadsfrys' folget letter op harren website.

Yn it taheakke artikel út de Leeuwarder Courant lêze jo mear oer dizze wedstriid en kinne jo it mearke ‘De Bremer Stadsmuzikanten’ lêze, dêr’t in oersetting fan frege wurdt.
De ynstjoering mei nei: stad@lc.nl, û.f.f "Grimm Stadsfries". De deadline is 15 july!

De betelpagina wurdt laden