O O O O O O O

Projekten

Om minsken yn ferskillende sektoaren mei it Frysk yn de kunde te bringen set de Afûk projekten op. It hinget alhiel fan de doelgroep ôf wat der yn sa'n projekt mei it Frysk dien wurdt. Hjir ûnder fine jo beskriuwings fan projekten dêr't de Afûk op dit stuit mei dwaande is.
De betelpagina wurdt laden