O O O

By de Afûk ferskynd: 'Wurk', de nije roman fan Elske Schotanus

12 jannewaris 2018

Haadpersoan yn Wurk is Jasper. Hy hat in goeie baan en dat soarget derfoar dat syn libben mear as komfortabel ferrint. Oant de dei dat hy, omreden fan in arbeidskonflikt, dien krijt. It slagget Jasper ynearsten wol om de kop boppe wetter te hâlden, mar hy bedarret stadichoan toch mear yn de marzje fan it bestean. In oare baan fine falt net ta foar in man dy’t tsjin 'e sechstich rint. HIeltyd mear stekt Jasper tiid en enerzjy yn wat earder net mear as in hobby wie: it skilderjen en tekenjen. Ferstjinje docht hy der net folle mei, mar hy wit al de oandacht fan in ynfloedryke galeryhâlder te lûken. Hat hy, sa’t er sels mient, yn de keunst in bestimming fûn?

Oer har foarige roman In kop as in almenak

“Nea wurdt it ferhaal, dat yn in prachtige literêre styl skreaun is, sentiminteel en saken wurde ek net moaier foarsteld as se binne.” - (Doeke Sijens, LC)

“In prachtich en meislepend boek.” - (Tryntsje van der Steege, ensafh.)

“Wêrs fan falske romantyk of nostalgy toant de roman maatskiplike feroaringen, springend troch de tiid, wêrby’t de notiid hieltyd sterker yn ‘e kikert komt.” - (Shortlist Gysbert Japickxpriis 2015)

Boekgegevens

Wurk
Auteur: Elske Schotanus
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 17,50
ISBN: 978 9492 17 674 5
Siden: 208
www.afuk.frl


Nije roman Aggie van der Meer: Anna

14 desimber 2017

Anna is in famylje-epos oer geheimen, belangen en relaasjes

Anna spilet him ôf binnen de Roomske sakefamylje Fan it Hof yn de perioade 1880 oant 2005. Yn 1880 sette Aloïs fan it Hof en Jacoba fan Gosliga yn Osnabrück in gruthannel yn stoffen op, dy’t letter útwreide wurdt mei filialen yn Nederlân. Benammen tidens de Earste en Twadde Wrâldoarloch hâlde de famyljeleden har net altyd oan de easken dy’t se harsels as fromme boargers oplein hiene. Neitiid dogge se alle war dat foar de jongere famyljeleden en nei bûten ta ferburgen te hâlden. Dat guon earwearde hearen dêr út en troch ek by belutsen wiene makke it geheimhâlden ekstra needsaaklik. It fermoeden fan it bestean fan dôfpotten lykop mei it bestean fan in ynterne machtsstriid hawwe de ferhâldingen binnen de famylje gjin goed dien. Wylst yn Dútslân leden fan de Rote Armee Fraktion besykje ynformaasje oer de hannel en wannel fan de Fan it Hofs te sammeljen, ûntstiet der in leafdesrelaasje tusken twa leden – Anna en Onno- fan de famylje.
As dúdlik wurdt dat de famylje mei in ramp te krijen hat en dat as gefolch dêrfan Onno út it sicht ferdwine moast, begjint Anna oan har syktocht troch de famyljegeheimen, belangen en relaasjes om ynsjoch te krijen hoe’t it allegear sa fier kommen is.

Presintaasje
De feestlike presintaasje fynt plak op sneon 16 desimber by Tresoar. It earste eksimplaar wurdt oanbean oan de eardere haadredakteur fan de Ljouwerter Krante Hans Snijder. Mei fierdere meiwurking fan Jelle van der Meulen, Ernst Bruinsma, Hoite Pruiksma en Rommy Soepboer.

Plak: G.J. seal Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert
Datum/oanfang: 16 desimber 11.00 oere


Boekgegevens
Aggie van der Meer, Anna
Utfiering: paperback
Siden: 204
Ferkeappriis: € 19,50
ISBN:9789492176646
Afûk, Ljouwert 2017


Alex de Jager nije direkteur Afûk

12 desimber 2017

It bestjoer fan de Afûk hat it foarnimmen om mei yngong fan 1 febrewaris 2018 Alex de Jager te beneamen as nije direkteur fan de Afûk. Hy folget dêrmei Koen Eekma op.

De nije direkteur sil fierder bouwe op de fûneminten dy't de ôfrûne jierren lein binne foar grutte fernijende projekten yn it ûnderwiis en foar Lân fan taal as ûnderdiel fan Ljouwert-Fryslân 2018 Kulturele Haadstêd fan Europa.

Alex de Jager, berne yn 1965 yn Fryslân, is op dit stuit noch direkteur ‘externe betrekkingen’ en strategysk relaasjebehearder by Hogeschool Inholland yn Alkmaar. De Jager hat altyd, yn ferskillende funksjes, yn it heger ûnderwiis wurke. Reade tried dêryn wie it strategysk belied en management. Alex de Jager is doktorandus yn de Nederlânske taal- en letterkunde mei as spesjalisaasje taalkunde.


Sinteklaas-skoechboekje fan Tomke

20 novimber 2017

Tomke hat wat bysûnders foar jim: in spesjaal Sinteklaas-skoechboekje! In boekje mei ferhaaltsjes, ferskes, spultsjes en kleurplaten. It Tomke-skoechboekje is te krijen by de boekhannels en te bestellen yn de websjop fan de Afûk.Sjoch hjir foar noch mear ferhaaltsjes, ferskes en oare aktiviteiten oer Sinteklaas.


Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

16 novimber 2017

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en
€ 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .

Eeltsje Hettinga
Eeltsje Hettinga (1955) is skriuwer, dichter en sjoernalist. Hy publisearre fiif poëzybondels.
Syn debút ‘Akten fan Winter’ (1998) waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân. Foar syn poëzy krige er fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. Syn bondel ‘Ikader’ waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013. Yn ‘e mande mei fideokeunstner Lotte Middendorp makke Hettinga it poëzyprojekt ‘It Font’ dat yn 2016 te sjen wie yn Museum Belvédère en it Fries Museum.

It projekt 'Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzy. Mear ynformaasje oer de Dichter fan Fryslân is te finen op de website: http://dichterfanfryslan.nl/.


UNDER DE STEDEN

Fannacht ferve in snijen alle klokken wyt.
Kaaien en fabriken, pleinen en skippen,
alles lei te sliepen.
Dêr’t ik omdangele, heal yn mysels ferrûn,
seach ik yn blau lantearneljocht
in heit, in broer en
it jachtsjen fan har skaden,
swart as de hynsters dy’t har ienris
troch liet en lichem draafden.
Ticht leine alle fivers en grêften
ûnder de winterhimel, in sark.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

By de sonoare klanken fan in lege saks
blafte in hûn in kâlde ûnrêst.
Fierderop kaam in skip fan syn kaaien los,
briek mei geweld
troch it kreakjende iis,
ferswevend ûnder nacht syn steden.
Ik seach de skaden fan in heit, in broer,
in ferdwinen yn in hielal, sûnder tekens.
Fan alle wei en wegen bin ik
de ferlitten stêd, mei wenten en winkels en
in gerjochtsgebou, sûnder finsters.
Njonken de Blokhúspoart stie ik as in muorre.

Eeltsje Hettinga


Premjêre Yn dit lânskip leit myn libben: in film oer Fryske literatuer

3 novimber 2017

De leafde foar de Fryske taal en literatuer, dêr draait it om yn de film Yn dit lânskip leit myn libben, dy’t op 9 novimber feestlik yn premjêre giet by it Noordelijk Filmfestival.

Filmmakkers Halbe Piter Claus en Ismaël Lotz makken de film yn opdracht fan Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar. Yn 2018 sil de film trochrinnend yn Tresoar draaid wurde as ûnderdiel fan it LF2018-project Lân fan taal.

Mei de Fryske taal as ark, wurkje suksesfolle Fryske skriuwers Hylke Speerstra en Hilda Talsma yn de skriuwersarke fan skriuwer Rink van der Velde op ’e Feanhoop oan in ferhaal oer har persoanlike relaasje mei de Fryske literatuer. Sy rjochtsje har yn in brief ta in Fryske skriuwer út it ferline mei wa sy har ferbûn fiele. Keunsthistoarikus en kultuerkritikus Huub Mous lit syn ljocht skine oer de Fryske literatuer fan nei de Twadde Wrâldkriich en pleatst dy yn in Europeesk perspektyf. Sa ûntstiet der in byld fan in libbene Fryske taal mei histoaryske woartels yn Europa. Wêr komt de leafde foar de Fryske taal by Speerstra en Talsma wei? Hoe djip sit de eangst om har taal te ferliezen?

It gehiel waard yn sfearfolle filmbylden fêstlein troch Halbe Piter Claus, dy’t it senario skreau en ek de regy die. Sinematograaf Ismaël Lotz soarge foar it meinimmende kamerawurk en die ek de montaazje fan de produksje. De feestlike premjêre is yn oanwêzigens fan de filmmakkers en gasten út de Fryske literêre wrâld. Oanslutend is der in diskusje oer de takomst fan de Fryske literatuer, en der is in hapke en in drankje.

De premjêre fan Yn dit lânskip leit myn libben fynt plak op tongersdei 9 novimber 2017 yn De Harmonie yn Ljouwert.

Programma
• 14.30 - Ynlieding op de film troch Bert Looper
• Film
• Paneldiskusje oer Fryske literatuer
• 16.00 - Hapke en drankje

It projekt is ta stân kommen yn gearwurking mei FryslânDOK fan Omrop Fryslân.

Mei tank oan: Lân fan taal, Stifting FLMD, It Fryske Gea, Fries Film Archief, Simke Kloostermanhûs, Achmea, en Restaurant Het gerecht.


By de Afûk is ferskynd: It sinfol bestean fan Willem Verf

2 novimber 2017

It sinfol bestean is alwer de sânde roman fan Willem Verf. De beide haadpersoanen, Karin en Jitse, sechtigers, wurde nei mear as fjirtich jier ynienen konfrontearre mei in persoan út har jeugd, dêr’t se mei ôfkear oan weromtinke. Wat se mei dy man yn har idealistyske studintetiid meimakken is de reade tried yn dit boek. Dy reade tried is ferfrissele mei harren libbens fan no: beide maatskiplik belutsen, polityk aktyf en sykjend nei in sinfol lêste part fan harren libben. Mar dyselde man soarget no wer foar ûntregeling. Poëtyske passaazjes en skrinend realisme wikselje har ôf.

Willem Verf (Snits, 1949) debutearre yn 1982 mei de roman It bliuwt pielen, dêr’t hy yn 1980 al de oanmoedigingspriis fan it Rely Jorritsmafûns foar krigen hie. Yn 1984 ferskynde syn ferhalebondel In delgeande tiid, dêr’t er de Fedde Schurerpriis mei wûn. Trije jier letter wied er suksesfol mei de roman Tiid fan libjen. Neidat er yn 1993 it boekewikegeskink skreau, bleau it op literêr gebiet in skoft stil fanwege syn bannige wurk en politike aktiviteiten foar GrienLinks. Yn 2008 pakte er de pinne wer op mei It swijen net wurdich. It sinfol bestean is syn sânde boek.

Boek fan de Moanne

It sinfol bestean is útkeazen as Boek fan de Moanne yn novimber en desimber. It boek is o/m 31 desimber foar mar € 14,50 te keap yn de boekhannel.

Optredens
Op sneintemiddei 12 novimber om 15.30 oere yn de Schierstins yn Feanwâlden fersoargje Willem Verf en Ale S. van Zandbergen in literêre middei mei muzyk fan Jaap Louwes en op moandeitejûn 20 novimber om 19.30 oere yn de Bibleteek op It Hearrenfean.

Boekgegevens
It sinfol bestean
Auteur: Willem Verf
ISBN: 978 94 9217 6653
Aksjepriis o/m 31 desimber: € 14,50. Dêrnei € 19,50
Utfiering: paperback
Siden: 256
www.afuk.frl
www.boekfandemoanne.nl


Nij ferskynd: De Weddenskip, ferhalen út de Edda fan Lida Dykstra

30 oktober 2017

Lida Dykstra hat har foar har nijste boek ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzy en ferhalen út sawol de poëzy-Edda as de proaza-Edda fan Snorri Sturluson en nimt de lêzer op boartlike wize mei nei de njoggen wrâlden fan de Noardske kosmos, dy’t bewenne wurde troch Asen, Wanen, reuzen, alfen, dwergen en minsken. It is in ramtfertelling wêryn’t de bline dichter Bernlef in lang liet sjongt oer de slûchslimme Loki, dy’t seis foarwerpen mei bysûndere krêften meitsje lit troch de dwergen fan Nidavellir.

De prachtige yllustraasjes -útfierd yn read, goud en swart- binne makke troch Nina Peckelsen. De runespreuken en motiven yn har ôfbyldings ha echt betsjutting. Sy liet har hjirby û.o. ynspirearje troch it boek Sorcerer’s Screed (Tsjoendersrede) fan de Iislander Jochum Magnús Eggertsson dy’t yn dit boek magyske spreuken út tachtich âlde manuskripten byinoar brocht.

It boek is in moaie opstap om yn de kunde te kommen mei de Noardske mytology foar sawol jeugd as folwoeksenen.

Boekgegevens
Titel: De Weddenskip
Auteur: Lida Dykstra
Yllustraasjes: Nina Peckelsen
Foarmjouwing: Peter Boersma
Utfiering: ynbûn, 144 siden
Priis: € 15,00

Ek te keap yn de Afûk websjop!

De betelpagina wurdt laden