O O O

Nije printeboeken fan útjouwerij Afûk

16 augustus 2018

By de Afûk binne wer prachtich, moaie printeboekjes ferskynd. Besjoch it yn ûndersteand parseberjocht of gean fuortendaliks nei de Afûk websjop.

Nije printeboeken fan de Afûk - PARSEBERJOCHT


Wa kin skiede fan in freon, in boekje mei treastrike wurden en gedichten

22 juny 2018

By de Afûk is ferskynd: Wa kin skiede fan in freon. Gedichten en wurden fan treast, te brûken foar roukaarten, advertinsjes en as treast foar neibesteanden, sammele troch Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens

Wa kin skiede fan in freon
Gedichten sammele troch Gerda van der Wijk
ISBN: 9789492176639
Ferkeappriis: € 9,95
Utfiering: ynbûn
Siden: 82

Besjoch of keapje fuortendaliks yn de Afûk websjop!


Hanneke de Jong skriuwt Aksjeboek foar Bern 2018

28 maaie 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Hanneke de Jong it Aksjeboek foar Bern 2018, de yllustraasjes sille makke wurde troch Linda de Haan. It wurdt in boek foar bern yn de ûnderbou, geskikt om foar te lêzen of om sels te lêzen. It boek slút oan by it tema Freonskip fan de Berneboekewike 2018.

It Aksjeboek sil yn de perioade fan 29 septimber oant en mei 31 oktober te keap wêze foar de aksjepriis fan € 4,95 en wurdt útjûn troch útjouwerij Bornmeer.

Oer de skriuwer en yllustrator

Hanneke de Jong (1952) skriuwt berne- en jeugdboeken yn it Frysk en it Nederlânsk, lykas De lêste brief/De laatste brief (2001, mei in earfolle fermelding fan de ‘Zoenjury’), Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen/Dertien dagen om een spetterend feest te organiseren (2013, Simke Kloostermanpriis), Wês net bang (2016, it wier barde ferhaal oer in santjinjierrich famke dat flechtet út Syrië fanwege de oarloch) en Heksegrytta (2017).

Linda de Haan (1976) yllustrearret foar printeboeken, tydskriften, les- en lêsboeken en it berneprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân. Sels makket se ek printeboeken wêrfan it boek Kening & Kening dat se tegearre makke mei Stern Nijland yn tsien talen ferskynd is.


Dolf Verroen en Mindert Dijkstra presintearje 'Bart & Bouke'

25 maaie 2018

Op tongersdei 31 maaie wurdt presintearre it twatalige berneboek:

Bart & Bouke

Skreaun troch Dolf Verroen en Mindert Wijnstra mei prachtige yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat? Of net................

Bart en Bouke mailen. Ze maken kennis, ze maken ruzie, ze maken lol, maar ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wordt dat nog wat? Of niet...................

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!

Dolf Verroen en Mindert Wijnstra zijn beide schoolschrijvers. Dolf in het Nederlands en Mindert in het Fries. Vandaar dit boekje!

Oanbieding earste eksimplaar
It earste eksimplaar wurdt op tongersdei 31 maaie om 11.00 oere oanbean oan Kommissaris fan de Kening, Arno Brok.
De presintaasje fynt plak op de T.J. Roordaskoalle yn Wytgaard. De oanbieding betsjut tagelyk in moaie ôfsluting fan it trajekt van Dolf Verroen en Mindert Wijnstra as skoalskriuwers yn Wytgaard. Beide sette der in punt achter. Dolf Verroen wurdt 90 jier en Mindert Wijnstra wol it fanwegen syn sûnens wat kalmer oan dwaan: “Ït hat moai west”.
www.deschoolschrijver.nl

Programma
10.15 oere : ynrin
10.30 oere : ôfsluting programma van De schoolschrijver
11.00 oere : oanbieding earste eksimplaar
11.15 oere : oan it ein fan de presintaasje krije alle bern fan groep 3 o/m 8 in eksimplaar fan Bart & Bouke

Boekgegevens
Bart & Bouke
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
ISBN: 978 9492176868
Ferkeappriis: € 14,95
www.afuk.frl


Willem Schoorstra skriuwt Frysk kadoboek 2019

23 maart 2018

Op fersyk fan Boeken fan Fryslân skriuwt Willem Schoorstra it Fryske Kadoboek 2019. Schoorstra (1959) krige yn 2005 de Fedde Schurerpriis foar Swarte Ingels. Neist it skriuwen fan romans hâldt Schoorstra him dwaande mei senario’s, radiokollums (Omrop Fryslân) en essays.

Letter dit jier wurdt it iepenloftspul Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld opfierd. Dat is basearre op syn roman Rêdbâd – kronyk fan in kening. Fan dat boek ferskynt yn ’t foarjier in Nederlânske oersetting en in herdruk fan de Fryske ferzy.

Oer de skriuwer

Bekende boeken fan Willem Schoorstra binne syn romans Swarte Ingels (2004), Rêdbâd (2011) en Pier, de profesij fan bline Simen (2015). Meast resint ferskynde fan him de roman De nacht fan Mare (2017). Op dit stuit wurket hy oan in oersetting fan de ferneamde Poëtyske Edda en oan in nij boek, in psychologyske thriller. It wurk fan Willem Schoorstra ferskynt by útjouwerij Het Nieuwe Kanaal.


By de Afûk is ferskynd: De Koma-Korrektor, de debútroman fan Baukje Zijlstra

15 maart 2018

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr by in aksje in befel wegere. Wylst Siemen - fertize yn hallusinaasjes - yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.

Wilens is der by de krante in reorganisaasje geande dy't Betty twingt sels ek in kar te meitsjen. Mar hoe dochst dat as der mear fragen as antwurden lykje te wêzen, en wat makket dat in minske "nee" seit as it derop oankomt? Safolle partijen, safolle ferhalen, mar ien ding is wis: it ferhaal kin altyd wer opnij ferteld wurde.

Oer de skriuwster
Baukje Zijlstra (1967) is redakteur en skriuwer, en hat ferhalen publisearre yn ûnder oaren Ensafh, Friesch Dagblad en Revisor. Se hat ferskate prizen wûn foar har ferhalen, wêrûnder trije kear in Rely Jorritsmapriis. De Koma-Korrektor is har debútroman.

Boekgegevens
De Koma-Korrektor
Auteur: Baukje Zijlstra
ISBN: 9789492176806
Utfiering: paperback
Ferkeappriis: € 17,50
Siden: 254

Ek te keap fia ús websjop!


Rely-priisfraach 2018 iepensteld

5 maart 2018

LJOUWERT – De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of fers ynstjoere. In ûnôfhinklike sjuery hifket de ynstjoeringen anonym en kin maksimaal fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei €1000. De ynstjoertermyn slút 12 maaie o.s.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) hie yn syn testamint bepaald dat der alle jierren in priisfraach útskreaun wurde moat foar de bêste fiif gedichten en de beste fiif ferhalen yn de Fryske taal. Al sûnt 1954 wurdt syn winsk útfierd. Oant 1 jannewaris lêstlyn waard it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns foarme troch b. en w. fan Littenseradiel, de gemeente fan Rely’s bertedoarp Jellum. Nei’t Littenseradiel op 1 jannewaris 2018 ophâlden is te bestean, hat de gemeente Ljouwert – dêr’t Jellum no ûnder falt – de priis op ’e noed nommen en de útfiering opdroegen oan de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) te Ljouwert.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.nl. Namme, adres en telefoannûmer en mailadres fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery.

Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl of skilje mei Antje Postma, tel. 0653127799.


Sipke syn Alvestêdetocht yn Bestseller60

1 maart 2018

Yn de Bestseller60 fan it CPNB stiet it krekt ferskynde twatalige Gouden Boekje Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht ûnderwilens al op nûmer 40.

Sipke syn Alvestêdetocht/Sipke's Elfstedentocht is in útjefte fan útjouwerij Rubinstein en útjouwerij Afûk, skreaun troch Lida Dykstra en prachtich yllustrearre troch Harmen van Straaten.

Mear witte of fuortendaliks bestelle? Sjoch dan hjir yn ús websjop.

De betelpagina wurdt laden