O O O

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

18 july 2017

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.

Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.dichterfanfryslan.nl.

In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei.

De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien kear yn it jier in gedicht by in selskeazen gelegenheid of aktueel barren en kriget dêrfoar in fêste fergoeding fan € 2.500,00 it jier en € 250,00 foar elk gedicht. De úteinlike bekendmakking en beneaming fan de earste Dichter fan Fryslân is op freed 24 novimber 2017.

It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij.


Wy sykje nije kollega's!

6 july 2017

Fersterkesto fan 1 septimber ôf ús winkel-tiim? Of bisto dy full-time projektkoördinator foarskoalsk ûnderwiis dy't wy sykje?

Alle ynformaasje oer dizze beide fakatueres fynst hjir.


Wy sille ferbouwe!

29 juny 2017

Hjoed yn de Leeuwarder Courant.


Ferskynd: de Moanne nr. 3

21 juny 2017

Besjoch 'm hjir en keapje 'm yn 'e boekhannel of nim in abonnemint!


NIJ ferskynd: Spetter, spetter ... en oare ferskes

19 juny 2017

De moaiste (opsis)ferske en sykplaten út de Tomke-boekjes fan de ôfrûne 20 jier. Tomke hat se sels mei foar dy útsocht! Mei prachtige yllustraasjes fan Linda de Haan.
No te keap, ek yn ús websjop!


'Ynbyld' is de nije dichtbondel fan keunstneres/dichteres Elske Kampen

2 juny 2017

“Byld en tekst beynfloedzje elkoar ynhâldlik op in nijsgjirrige en foar de lêzer iepen wize”, sa seit Elske Kampen oer har wurk yn in wiidweidich fraachpetear mei Eppie Dam yn deMoanne nr. 3 (ferskiningsdatum 24 juny o.s.).

Dizze prachtige bondel is foar € 17,50 te keap yn de boekhannel. Of bestelle fia ús websjop kin fansels ek.

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik
de see berikke, wylst ropt in twingend freegjen
yn my om alles wat it sjocht te neamen

Mar leaver as te neamen, graaf ik.
Krij in skeppe en bûgje my foaroer en graaf.
En iepen-ticht en iepen-ticht is wylst it wikseljen
fan tij in núnderjend gerdyn, binne myn knibbels
wiet fan it heechspringend wetter en moarn
myn boksen mei bedrûge skom it wyt bewiis
dat ik hjir werklik wieBoekpresintaasje Pykje Fjouwer / Kuikentje Vier

11 maaie 2017

Auteur Lida Dykstra en yllustratrise Ina Hallemans presintearren woansdeitemoarn harren nije boek Pykje Fjouwer by Kinderboekwinkel De Toverlantaarn yn Ljouwert.
Lida Dykstra lies foar oan skoalbern fan groep trije fan de Trije Doarpen Skoalle út Reduzum.

Ina Hallemans tekene dêrnei prachtige skriezepykjes mei de bern. It boek is ek yn it Nederlânsk ferskynd as Kuikentje Vier.

Foto: Jacob van Essen, fotobureau Hoge Noorden


KdK Arno Brok nimt earste eksimplaar 'Friesland Vandaag' yn ûntfangst

11 maaie 2017

Woensdagmiddag 10 mei heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek het eerste exemplaar van Friesland vandaag van Hans Koppen in ontvangst genomen.

In “Friesland vandaag” beschrijft Hans Koppen het Fryslân van nu uit historisch-geografisch perspectief. Het gaat over hoe mensen in de loop van de tijd het Friese land hebben ingericht en hoe ze hier hun bestaan hebben kunnen vinden. “Als inwoner van Friesland was ik verbaasd over wat ik zie in het landschap en ik wilde begrijpen wat ik zie, vanuit mijn vakgebied de geografie”.

Arno Brok vindt het een prachtige uitgave: “It moat ferplichte kost wêze op alle skoallen, it giet oer de skiednis mar ek oer de takomst.”

Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken: hoe Friesland eruitziet, hoe dat is gekomen en wat Friesland voor de mensen betekent. Het gaat over identiteit, cultuur, natuur en kunst.
”Elke Fries heeft zijn eigen identiteit, er is niet één Friese identiteit. Die identiteit leidt tot handelen zoals landbouw, industrie, steden, recreatie”, aldus Koppen.

Friesland Vandaag is ek te keap yn de Afûk websjop!

Foto: Jacob van Essen, Fotobureau Het Hoge Noorden

De betelpagina wurdt laden