O O O

Ferskynd: de Moanne nr. 3

21 juny 2017

Besjoch 'm hjir en keapje 'm yn 'e boekhannel of nim in abonnemint!


NIJ ferskynd: Spetter, spetter ... en oare ferskes

19 juny 2017

De moaiste (opsis)ferske en sykplaten út de Tomke-boekjes fan de ôfrûne 20 jier. Tomke hat se sels mei foar dy útsocht! Mei prachtige yllustraasjes fan Linda de Haan.
No te keap, ek yn ús websjop!


'Ynbyld' is de nije dichtbondel fan keunstneres/dichteres Elske Kampen

2 juny 2017

“Byld en tekst beynfloedzje elkoar ynhâldlik op in nijsgjirrige en foar de lêzer iepen wize”, sa seit Elske Kampen oer har wurk yn in wiidweidich fraachpetear mei Eppie Dam yn deMoanne nr. 3 (ferskiningsdatum 24 juny o.s.).

Dizze prachtige bondel is foar € 17,50 te keap yn de boekhannel. Of bestelle fia ús websjop kin fansels ek.

Bin ik op in eilân en inkeld mei myn each kin ik
de see berikke, wylst ropt in twingend freegjen
yn my om alles wat it sjocht te neamen

Mar leaver as te neamen, graaf ik.
Krij in skeppe en bûgje my foaroer en graaf.
En iepen-ticht en iepen-ticht is wylst it wikseljen
fan tij in núnderjend gerdyn, binne myn knibbels
wiet fan it heechspringend wetter en moarn
myn boksen mei bedrûge skom it wyt bewiis
dat ik hjir werklik wieBoekpresintaasje Pykje Fjouwer / Kuikentje Vier

11 maaie 2017

Auteur Lida Dykstra en yllustratrise Ina Hallemans presintearren woansdeitemoarn harren nije boek Pykje Fjouwer by Kinderboekwinkel De Toverlantaarn yn Ljouwert.
Lida Dykstra lies foar oan skoalbern fan groep trije fan de Trije Doarpen Skoalle út Reduzum.

Ina Hallemans tekene dêrnei prachtige skriezepykjes mei de bern. It boek is ek yn it Nederlânsk ferskynd as Kuikentje Vier.

Foto: Jacob van Essen, fotobureau Hoge Noorden


KdK Arno Brok nimt earste eksimplaar 'Friesland Vandaag' yn ûntfangst

11 maaie 2017

Woensdagmiddag 10 mei heeft de Commissaris van de Koning Arno Brok in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek het eerste exemplaar van Friesland vandaag van Hans Koppen in ontvangst genomen.

In “Friesland vandaag” beschrijft Hans Koppen het Fryslân van nu uit historisch-geografisch perspectief. Het gaat over hoe mensen in de loop van de tijd het Friese land hebben ingericht en hoe ze hier hun bestaan hebben kunnen vinden. “Als inwoner van Friesland was ik verbaasd over wat ik zie in het landschap en ik wilde begrijpen wat ik zie, vanuit mijn vakgebied de geografie”.

Arno Brok vindt het een prachtige uitgave: “It moat ferplichte kost wêze op alle skoallen, it giet oer de skiednis mar ek oer de takomst.”

Het boek is ingedeeld in drie hoofdstukken: hoe Friesland eruitziet, hoe dat is gekomen en wat Friesland voor de mensen betekent. Het gaat over identiteit, cultuur, natuur en kunst.
”Elke Fries heeft zijn eigen identiteit, er is niet één Friese identiteit. Die identiteit leidt tot handelen zoals landbouw, industrie, steden, recreatie”, aldus Koppen.

Friesland Vandaag is ek te keap yn de Afûk websjop!

Foto: Jacob van Essen, Fotobureau Het Hoge Noorden


Bananen foar Tomke

10 maaie 2017

Lekker, in banaan! Mar tinkst der wolris oer nei wêr't dy banaan wei komt? En oft de bananeboer miskien fierste hurd wurkje moat om genôch te fertsjinjen? De Fairtrade wurkgroep Dantumadiel wol minsken bewust meitsje fan hearlike hannel en earlike produkten. Troch in Fairtradeprodukt te keapjen, wurkest mei oan it ferbetterjen fan de takomst fan minsken dy't it lang sa goed net ha as wy.

It boekje 'Bananen foar Tomke' is no fergees yn de biblioteek te krijen!

Sjoch ek ris op www.tomke.nl


Nij! Friesland vandaag

8 maaie 2017

In Friesland vandaag beschrijft Hans Koppen het leven in Friesland van nu, gezien door de ogen van een geograaf. Verteld wordt over de manieren waarop mensen in de loop van de tijd het Friese land hebben ingericht en hoe zij hier hun bestaan kunnen vinden.

Friesland vandaag biedt méér dan beschrijvingen en feitelijkheden. Friesland is een provincie waar tal van invloeden en krachten spelen uit de wijde wereld eromheen. In het boek wordt een historisch-geografische benadering gevolgd, waarin aandacht is voor het dynamische dat deze provincie kenmerkt. Die dynamiek geldt zowel de regionale samenleving, als de Friese cultuur en de provinciale economie.

Dit boek richt zich op een brede, in de provincie Friesland geïnteresseerde lezerskring - op mensen die hier wonen, werken of met vakantie zijn. Prachtig en rijk geïllustreerd.

Boekpresentatie
Het eerste exemplaar wordt woensdagmiddag 10 mei om 16.30 uur uitgereikt aan de Commissaris van de Koning, de heer drs. A.A.M. Brok in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

Boekgegevens:
Friesland vandaag, Hans Koppen
Uitvoering: gebonden
Pagina’s: 271
ISBN: 978 949 217 650 9
Intekenprijs tot en met 1 juni: € 29,50
Verkoopprijs: € 37,50
www.afuk.frl


Trije nije boeken by de Afûk

4 maaie 2017

It berneboek 'Pykje fjouwer' dêr't it Fryske lânskip yn sintraal stiet, it boek 'Friesland Vandaag' dat nêst it Fryske lânskip en it ûntstean dêrfan noch folle mear fasetten fan de Fryske maatskippij beskriuwt. En in deiboek oer in folslein oar lânskip en hoe't in jonge út Gaasterlân dêr - alhiel net taret - yn 1947 tsjinoan sjocht: Deiboek fan in Fryske soldaat yn Yndië.

Besjoch en lês hjir mear oer dizze trije moaie nije titels!

De betelpagina wurdt laden