O O O

Earste eksimplaar 'Fûgels oan ús kusten' foar learlingen fan cbs De Griffel yn Ljussens

16 oktober 2017

Steffen Walentowitz skreau en tekene dit prachtige berneboek oer waadfûgels.

'Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.'

'Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.'

Boekpresintaasje 42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

Friesch Dagblad 13/10/2017


Nij ferskynd: Sirkus PeM en de ûlewapper

10 oktober 2017

Skreaun troch Mindert Wijnstra en yllustrearre troch Babs Wijnstra

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou - al giet net alles sa't se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar hal hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten... foar Pier en Marieke.

Fyftjin fleurige ferhalen foar jong en âld fan berneboekeskriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra. De ferhalen binne oarspronklik skreaun foar it televyzjeprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân.

Boekpresintaasje
De boekpresintaasje fynt plak op woansdeitemiddei 11 oktober om 15.30 oere by de Boekpriuwerij op OBS Op ʼe Dobbe, Finne 42 yn Hallum.

Boekgegevens

Sirkus PeM
Auteur: Mindert Wijnstra
Yllustrator: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
Siden: 87
ISBN 978 94 9217 651 6
Ferkeappriis: € 14,95
Sirkus PeM


42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

6 oktober 2017

Op tongersdei 12 oktober wurdt presintearre:42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
. De ynternasjonaal bekende tekener Steffen Walentowitz hat it skreaun en prachtige tekeningen makke fan waadfûgels. It berneboek is yn twa talen (Frysk en Plattdútsk).

Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.

Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.

Boekpresintaasje
It earste eksimplaar wurdt oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Pytsje de Graaf fan gemeente Dongeradeel.De boekpresintaasje fynt plak yn museum It Garnalefabryk yn Moddergat fan 9.30 – 10.30 oere.De bern fan de groepen 7 en 8 fan KBS De Griffel út Ljussens sille by dizze feestlike presintaasje oanwêzich wêze. Nei it offisjele diel wurde de bern en gasten û.o. op waadekspedysje meinommen û.l.f. de waadgidsen fan edukaasjesintrum De Klyster.

Boekgegevens
42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
Steffen Walentowitz
Utfiering: Ynbûn
Siden: 100
ISBN 978 94 92176 60 8
Ferkeappriis: € 8,95
www.afuk.frl
www.fryslan.frl
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.ostfriesischelandschaft.de


Hanneke de Jong nominearre foar White Ravens 2017

6 oktober 2017

It jeugdboek Wês net bang (mar wol foarsichtich) fan Hanneke de Jong is opnaam yn de seleksje fan de White Ravens 2017. De White Ravens binne oanbefellings foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne 200 titels opnaam yn mear as 40 talen út mear as 60 lannen. Yn totaal ha njoggen Nederlânsktalige boeken en ien Frysktalich boek in White Raven krigen.

De omskriuwings fan de boeken binne te finen yn de database White Ravens 2017 op de webside fan de Internationale Jugendbibliothek (www.ij.de). De katalogus sil by de Frankfurter Buchmesse presintearre wurde. Ek op de berneboekebeurs yn Bologna 2018 sille de 200 boeken útstald wurde en dêrnei as reizgjende tentoanstelling op oare plakken yn de wrâld te sjen wêzen.

It boek 'Wês net bang' fertelt it wier barde ferhaal fan de santjinjierrige Lilan dy’t fanwege de oarloch yn har bertelân Syrië alles achterlit en besiket nei Nederlân te kommen.

Hanneke de Jong hat noch altyd kontakt mei Lilan en fertelt: “Se is wakker Nederlânsk oan it learen en dat giet goed. Ik app no mei har yn it Nederlânsk! Mei de White Ravens bin ik o sa wiis, ek al om't dit ferhaal my sa nei oan it hert leit”.


Wy sykje in nije direkteur

29 septimber 2017

Binne jo dy direkteur dy't ús organisaasje fierder mei foarút helpt? Wiidweidige ynformaasje oer de funksje fine jo hjir.


De huodsjes fan Mata Hari

29 septimber 2017

Yn it ramt fan de Berneboekewike ferskynt op woansdei 4 oktober it berne-aksjeboek:

De huodsjes fan Mata Hari

Skreaun troch Lida Dykstra en prachtich yllustrearre troch Natascha Stenvert.

Mata-Hari (pseudonym Margarethe Zelle), de eksoatyske dûnseres en spionne dy’t yn 1917 troch de Frânsen fusilearre waard, wie by har libben al wrâldferneamd. Tsjintwurdich, krekt 100 jier nei har dea, is de ynteresse foar dizze bysûndere frou allinnich noch mar grutter. Hoe kin dat? Wa wie sy no eins?

Yn it berneboek De huodsjes fan Mata-Hari fertelle de huodsjes mei-inoar it libbensferhaal fan har eigneresse. Breidswale tinkt werom oan de ferlyfde, jonge breid dy’t mei in hast tweintich jier âldere offisier troude. Reishoed wit hoe’t se mei him nei Nederlânsk-Ynje ferhuze en bern krige.
Stripperswan fertelt hoe’t se furoare makke as eksoatysk dûnseres yn alle grutte steden fan Europa, en Steek-mei-kûgelgat makke mei hoe’t se op fertinking fan spionaazje op in dizige moarn yn oktober deasketten waard. En dan is Bernehuodsje der noch. Sy fertelt oer lytse Greetje, it eachappeltsje fan har heit, dy’t as in prinseske opgroeide yn in huodde- en pettewinkel op de Kelders yn Ljouwert.

De huodsjes fan Mata-Hari, skreaun troch de faak bekroande berneboekeskriuwster Lida Dykstra, is in ryk yllustrearre sjochboek fol autentike foto’s en ansichtkaarten, mar ek mei skitterende nije printen fan yllustrator Natascha Stenvert.

Boekpresintaasje

De boekpresintaasje fynt plak op woansdei 4 oktober fan 11.00 – 12.00 oere op de Leeuwarder Schoolvereniging (foarhinne de Hofschool dêr’t Margaretha Zelle op skoalle sitten hat). Adam Zelle (Jan Dirk van Ravesteijn) fertelt oer it libben fan syn dochter en himsels. “Buikdanseres Raniya” ferskynt as in soarte fan geast út de reekmasjine en dûnset as Mata Hari.

Boekgegevens

De huodsjes fan Mata Hari
Auteur: Lida Dykstra / Yllustrator: Natascha Stenver
Utfiering: Ynbûn / Leeftyd: 10 / Siden: 32
ISBN 978 94 2052 377
Aksjepriis: € 4,95 (4 om 31 oktober). Dêrnei € 14,95.
Utjouwer: Wijdemeer yn opdracht fan Boeken fan Fryslân
www.wijdemeer.nl


Eppie Dam kriget Gysbert Japicxpriis 2017

27 septimber 2017

Skriuwer en dichter Eppie Dam út Sleat is de winner fan de Gysbert Japicxpriis 2017.

Eppie Dam kriget de priis foar syn dichtbondel Fallend ljocht út 2015. De advyskommisje besteande út Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma wie unanym yn har oardiel.

Dam waard woansdei thús ferrast troch deputearre Poepjes dy’t it nijs persoanlik oan him oerbrocht.

De wichtichste literêre ûnderskieding fan Fryslân wurdt sneon 14 oktober útrikt yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De priis bestiet út in bedrach fan € 10.000 en in oarkonde.

Eppie Dam (De Pomp, 1953) is njonken dichter ek skriuwer, oersetter en poëzyresinsint. Earder wie hy learaar yn it basisûnderwiis. Sûnt syn debút yn 1978 publisearre hy ferskate boeken. Njonken poëzy skriuwt Eppie Dam ek ferhalen, berneboeken en lietbondels.

De oare nominearre wiene Wilco Berga mei Allinne en yn koar, Elske Kampen mei Man en mem en Albertina Soepboer mei Herbarium.

www.eppiedam.nl


Boeken fan Fryslân nije styl: it hiele jier troch boekpromoasje

25 septimber 2017

De betelpagina wurdt laden