O O O

Earste eksimplaar 'Fûgels oan ús kusten' foar learlingen fan cbs De Griffel yn Ljussens

16 oktober 2017

Steffen Walentowitz skreau en tekene dit prachtige berneboek oer waadfûgels.

'Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.'

'Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.'

Boekpresintaasje 42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

Friesch Dagblad 13/10/2017


Nij ferskynd: Sirkus PeM en de ûlewapper

10 oktober 2017

Skreaun troch Mindert Wijnstra en yllustrearre troch Babs Wijnstra

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou - al giet net alles sa't se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar hal hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten... foar Pier en Marieke.

Fyftjin fleurige ferhalen foar jong en âld fan berneboekeskriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra. De ferhalen binne oarspronklik skreaun foar it televyzjeprogramma Fratsen fan Omrop Fryslân.

Boekpresintaasje
De boekpresintaasje fynt plak op woansdeitemiddei 11 oktober om 15.30 oere by de Boekpriuwerij op OBS Op ʼe Dobbe, Finne 42 yn Hallum.

Boekgegevens

Sirkus PeM
Auteur: Mindert Wijnstra
Yllustrator: Babs Wijnstra
Utfiering: Ynbûn
Siden: 87
ISBN 978 94 9217 651 6
Ferkeappriis: € 14,95
Sirkus PeM


42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten

6 oktober 2017

Op tongersdei 12 oktober wurdt presintearre:42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
. De ynternasjonaal bekende tekener Steffen Walentowitz hat it skreaun en prachtige tekeningen makke fan waadfûgels. It berneboek is yn twa talen (Frysk en Plattdútsk).

Der falt hiel wat te ûntdekken: 42 kustfûgels mei harren geheimsinnige libbens yn twa talen, it Frysk út de Nederlânske provinsje Fryslân en it Platdútsk út East-Fryslân yn Dútslân.

Dat gifft en Bült to finnen: 42 Küstenvögels mit en besünner Leven un twee oll Spraken, dat Westfreeske in de nederlanske Provinz Freesland un dat Plattdüütske in de düütske Kuntrei Oostfreesland.

Boekpresintaasje
It earste eksimplaar wurdt oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en wethâlder Pytsje de Graaf fan gemeente Dongeradeel.De boekpresintaasje fynt plak yn museum It Garnalefabryk yn Moddergat fan 9.30 – 10.30 oere.De bern fan de groepen 7 en 8 fan KBS De Griffel út Ljussens sille by dizze feestlike presintaasje oanwêzich wêze. Nei it offisjele diel wurde de bern en gasten û.o. op waadekspedysje meinommen û.l.f. de waadgidsen fan edukaasjesintrum De Klyster.

Boekgegevens
42 Fûgels oan ús kusten/42 Vögels van uns Küsten
Steffen Walentowitz
Utfiering: Ynbûn
Siden: 100
ISBN 978 94 92176 60 8
Ferkeappriis: € 8,95
www.afuk.frl
www.fryslan.frl
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.ostfriesischelandschaft.de


Hanneke de Jong nominearre foar White Ravens 2017

6 oktober 2017

It jeugdboek Wês net bang (mar wol foarsichtich) fan Hanneke de Jong is opnaam yn de seleksje fan de White Ravens 2017. De White Ravens binne oanbefellings foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne 200 titels opnaam yn mear as 40 talen út mear as 60 lannen. Yn totaal ha njoggen Nederlânsktalige boeken en ien Frysktalich boek in White Raven krigen.

De omskriuwings fan de boeken binne te finen yn de database White Ravens 2017 op de webside fan de Internationale Jugendbibliothek (www.ij.de). De katalogus sil by de Frankfurter Buchmesse presintearre wurde. Ek op de berneboekebeurs yn Bologna 2018 sille de 200 boeken útstald wurde en dêrnei as reizgjende tentoanstelling op oare plakken yn de wrâld te sjen wêzen.

It boek 'Wês net bang' fertelt it wier barde ferhaal fan de santjinjierrige Lilan dy’t fanwege de oarloch yn har bertelân Syrië alles achterlit en besiket nei Nederlân te kommen.

Hanneke de Jong hat noch altyd kontakt mei Lilan en fertelt: “Se is wakker Nederlânsk oan it learen en dat giet goed. Ik app no mei har yn it Nederlânsk! Mei de White Ravens bin ik o sa wiis, ek al om't dit ferhaal my sa nei oan it hert leit”.


Wij zoeken een nieuwe directeur

29 september 2017

Bent u die directeur die onze organisatie verder mee vooruit helpt? Uitgebreide informatie over de functie vindt u hier.


De huodsjes fan Mata Hari

29 september 2017

In het kader van de ‘Berneboekewike’ verschijnt op woensdag 4 oktober het ‘berne-aksjeboek’:

De huodsjes fan Mata Hari


Geschreven door Lida Dykstra en prachtig geïllustreerd door Natascha Stenvert.

Mata-Hari (pseudoniem Margarethe Zelle), de exotische danseres en spionne die in 1917 door de Fransen werd gefussileerd, werd tijdens har leven al wereldberoemd. Tegenwoordig, precies 100 jaar na haar dood, is de interesse voor deze bijzondere vrouw alleen nog maar groter. Hoe kan dat? Wie was zij eigenlijk?

In het kinderboek De huodsjes fan Mata-Hari vertellen de hoedjes met elkaar het levensverhaal van hun eigenaresse. Breidswale denkt terug aan de verliefde, jonge bruid die met in bijna twintig jaar oudere officier trouwde. Reishoed weet hoe ze met hem naar Nederlands-Indië verhuisde en kinderen kreeg. Stripperswan vertelt hoe ze furore maakte als exotische danseres in alle grote steden van Europa en Steek-mei-kûgelgat maakt meet hoe ze op verdenking van spionage op in mistige ochtend in oktober wordt doodgeschoten. En dan is er ook nog Bernehuodsje. Zij vertelt over kleine Greetje, het oogappeltje van haar vader, die als in klein prinsesje opgroeide in de hoeden- en pettenwinkel op de Kelders in Leeuwarden.

De huodsjes fan Mata-Hari, geschreven door de veel bekroonde kinderboekenschrijfster Lida Dyksta, is een rijk geïllustreerd kijkboek vol authentieke foto’s en ansichtkaarten, maar ook met schitterende nieuwe prenten van illustratrice Natascha Stenvert.

Boekpresentatie

De boekpresentatie vindt plaats op woensdag 4 oktober van 11.00 – 12.00 uur op de Leeuwarder Schoolvereniging (voorheen de Hofschool waar Margaretha Zelle naar school ging). Adam Zelle (Jan Dirk van Ravesteijn) vertelt over het leven van hem en zijn dochter. Buikdanseres Raniya verschijnt als een soort geest uit de rookmachine en danst zoals Mata Hari ooit danste.

Boekgegevens
De huodsjes fan Mata Hari
Auteur: Lida Dykstra / Illustrator: Natascha Stenver
Uitvoering: ingebonden / Leeftijd: 10 / Pagina’s: 32
ISBN 978 94 2052 377
Actieprijs: € 4,95 (4 t/m 31 oktober). Daarna € 14,95.
Uitgever: Wijdemeer i.o.v. Boeken fan Fryslân
www.wijdemeer.nl


Eppie Dam krijgt Gysbert Japicxpriis 2017

27 september 2017

Schrijver en dichter Eppie Dam uit Sloten is de winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017.

Eppie Dam ontvangt de prijs voor de dichtbundel Fallend ljocht uit 2015. De adviescommissie bestaande uit Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma was unaniem in haar oordeel.

Dam werd woensdag thuis verrast met met het nieuws, dat gedeputeerde Sietske Poepjes hem kwam brengen.

De belangrijkste literaire onderscheiding van Fryslân wordt zaterdag 14 oktober uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.

Eppie Dam (De Pomp, 1953) is naast dichter ook schrijver, vertaler en poëzierecensent voor de Leeuwarder Courant. Hij was eerder leraar in het basisonderwijs. Sinds zijn debuut in 1978 publiceerde hij diverse boeken. Naast poëzie schrijft Eppie Dam ook verhalen, kinderboeken en liedbundels.

De andere genomineerden waren Wilco Berga met Allinne en yn koar, Elske Kampen met Man en mem en Albertina Soepboer met Herbarium.

www.eppiedam.nl


Boeken fan Fryslân nieuwe stijl: het hele jaar door boekpromotie

25 september 2017

De betaalpagina wordt geladen