Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar augustus
Kursus Frysk? Jou dy no op
Wurdsto ús nije kollega?

Nijs

Socht: nij lid ekspertkommisje Europeesk Hânfêst regionale en minderheidstalen

De earste amtstermyn fan it hjoeddeiske Nederlânske lid fan it Ekspert Komitee Regionale en Minderheidstalen fan de Ried fan Europa rint yn desimber 2022 ôf. It Komitee fan Ministers fan de Ried fan Europa kiest in lid foar de Nederlânske sit út in troch Nederlân opstelde list fan trije kandidaten. Belangstellenden wurde útnoege om net […]

Relypriis 2022 foar 4 ferhalen en 4 fersen

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach binne 74 ynstjoeringen ynkommen, 32 koarte ferhalen en 42 gedichten. De sjuery, besteande út Rianne Blokzijl, Oene Spoelstra en Beart Oosterhaven, dy’t de ynstjoeringen anonym ta beoardieling krige, hat fjouwer ferhalen en fjouwer gedichten bekroand.

Dit is de Afûk boekeTIP 10 foar de moanne augustus

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús boeketip 10. In boek of tydskrift fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is. Of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten. Nûmer 1 […]

Mei Keimpe de Krokodil op syk nei greidefûgels

Tegearre mei de Afûk hat IVN (Instituut Voor Natuureducatie) dit jier in placemat/sykposter en in boekje ûntwikkele, oanslutend by it tema greidefûgels: ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’. De Provinsje Fryslân hat de útfiering fan greidefûgeledukaasje – in ûnderdiel fan it greidefûgelbelied – by IVN Fryslân belein. IVN jout dêr ynfolling oan troch op ferskate manieren […]

Wikipediatrainingen en lesmateriaal ûntwikkelje foar WikiWomen-projekt

We kenne Wikipedia allegear as in fergees tagonklike online ensyklopedy, mar hoe wurket it eins presys? En hoe kinst it brûke op skoalle om saken as taalfeardigens, boarneûndersyk en oare ûndersykswizen te learen? Fan 27 oant en mei 30 juny wienen dosinten en ûnderwiismeiwurkers út Fryslân, Ierlân en Baskelân (Spanje) yn Baskelân foar in partnerbyienkomst […]

Wurdsto ús nije kollega?

De Afûk is in aktive, ûndernimmende organisaasje, dy’t as doel hat om de Fryske taal yn alle geledingen fan ús Fryske mienskip in folweardich plak te jaan. In sterke gearwurking mei it ûnderwiis fine wy essinsjeel foar in moaie takomst fan de Fryske taal. Wy binne op syk nei twa nije kollega’s!

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Winkelje

Deropút

Yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert kinst terjochte foar Fryske boeken, sawol foar folwoeksen as bern, mar ek foar kreamkadootsjes, klean en sûvenirs mei in Frysk tintsje. Boppedat binne der Frysktalige cd’d, dvd’s en games te krijen. En wa’t gek is op Tomke hat yn de winkel ek kar-út!De Afûkwinkel is te finen […]

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.

Selsstúdzje

Kursussen Frysk foar folwoeksenen

Ast net yn de gelegenheid bist om in groepskursus te folgjen, is it ek mooglik om in selsstúdzje te dwaan. Kinst begjinne as it dy útkomt, en de lessen meitsje yn dyn eigen tempo.

Spultsje dwaan

Frije tiid

Spultsjes foar lyts en grut binne der ek yn it Frysk, sawol digitaal as fysyk.