Doch mei oan de workshop ‘Psychology fan dyn taal’
Der is wer in nije heit&mem!
Dit is de BoekeTip10 fan desimber

Nijs

Nûgje de BBA út!

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) set har yn om lês- en boekewille te fersprieden, yn de breedste sin. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen en praten ûnder de oandacht fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in werkenber gesicht.

De Afûkside fan sneon 2 desimber 2023

Elke earste sneon fan de moanne yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. De moanlikse Afûkside yn de LC en it FD stiet fol mei ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én jout nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut.

Dit is de Afûk BoekeTIP10 foar desimber

Alle moannen kieze wy 10 titels út foar ús BoekeTIP10. In boek fertsjinnet in plakje op de list omdat it bygelyks krekt ferskynd is of omdat it goed by de tiid fan it jier past. Of gewoan omdat it de muoite wurdich is om der in ljochtsje op te setten! Nûmer 1 is net mear […]

Nije workshops ‘Taalpsychology’ rûnom yn Fryslân

Ek foar takom jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Tinksto der wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it wolris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat […]

Kursus Printeboek Meitsje mei Lida Dykstra

Minsken dy’t de dream hawwe om in printeboek te meitsjen, mar net sa goed witte hoe’t se begjinne moatte, kinne har no opjaan foar de Kursus ‘Printeboek Meitsje’ mei Lida Dykstra. Dat fynt plak takom maitiid yn Tresoar, Ljouwert. Dy kursus jout yn fiif byienkomsten ynformaasje en help om oan in eigen printeboek te wurkjen, […]

Nij ferskynd by de Afûk: Omke Ûle sjocht stjerren

By de Afûk is ferskynd: Omke Ûle sjocht stjerren fan Paul van Dijk. In waarm ferhaal oer freonskip en it neijeien fan dyn dreamen, foar bern fan 2 oant 6 jier.. Omke Ûle wol hiel graach nei de romte. Neefke Eppy wit wol rie, hy bout foar omke in raket. Mar de raket docht net […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Winkelje

Deropút

Yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert kinst terjochte foar Fryske boeken, sawol foar folwoeksen as bern, mar ek foar kreamkadootsjes, klean en sûvenirs mei in Frysk tintsje. Boppedat binne der Frysktalige cd’d, dvd’s en games te krijen. En wa’t gek is op Tomke hat yn de winkel ek kar-út!De Afûkwinkel is te finen […]

Kursus Frysk

Frije tiid

Wolst it Frysk ferstean, lêzen, praten of skriuwen leare? Of wolst mear witte oer Fryske literatuer of skiednis? Dan bist by de Afûk oan it goede adres. Al mear as 90 jier fersoarget de Afûk kursussen Frysk foar Frysktaligen en net-Frysktaligen, foar jong en âld, yn groepsferbân of online. Wy ha altyd in kursus dy’t […]

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?