Ynterview mei Lida en Hanne oer de Sipke-boekjes
Foar mei op fakânsje: it Simmerboek
Der is wer in nije heit&mem!

Nijs

Nije ‘indiegame’ SCHiM fol Fryske eleminten útbrocht

De ‘indiegame’ SCHiM, ûntwikkele troch de Fryske talinten Ewoud van der Werf (Twellingea) en Nils Slijkerman (Ljouwert), is hjoed wrâldwiid útbrocht en makket in enoarme yndruk. De game befettet boppedat in tal aardige Fryske eleminten en is ek yn it Frysk te spyljen. SCHiM is fan hjoed ôf – 18 july – beskikber op alle […]

Acht winners fan Rely Jorritsmapriisfraach 2024

Trije ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. Der wiene 89 ynstjoeringen ynkommen, 51 gedichten en 38 ferhalen. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei € 1.000,-. De priisútrikking sil wêze op sneon 5 oktober yn it Mammemahûs te Jellum.

Fryske boekekasten pleatst by Firda yn Snits en Drachten

Ofrûne wike binne op twa lokaasjes fan Firda boekekasten pleatst fol mei Fryske boeken en materialen. De ynhâld fan de kasten is ôfstimd op de opliedingen, de studinten kinne it materiaal brûke by de oplieding en de beropspraktyk.

De Afûkside fan sneon 6 july 2024

Elke earste sneon fan de moanne yn de Leeuwarder Courant én it Friesch Dagblad: de Afûkside. De moanlikse Afûkside yn de LC en it FD stiet fol mei ynformaasje en nijs oer ús projekten en produkten én jout nijsgjirrige boeketips foar lyts en grut.

‘Sipke op ’e buorkerij’ & de oare dieltsjes *ynterview*

‘Sipke op ’e buorkerij’ is it nijste dieltsje fan Lida Dijkstra út de rige Gouden Boekjes oer Sipke en Pake Pipermûs. It boekje komt út yn oktober dit jier en is in twatalich boekje (Frysk/Nederlânsk) mei 14 strofen op rym, krekt as de oare seis dieltsjes dy’t ferskynd binne oer Sipke. Skriuwster Lida Dijkstra fertelt […]

‘It is mei sizzen net te dwaan’ – oftewol ‘Niet praten maar doen!’

Bist te fytsen of te kuierjen yn ús moaie provinsje en komst by ien fan ús 100 Rustpunten? Dan is de kâns grut datst dêr fan hjoed ôf Fryske siswizen tsjinkomst op buordsjes. Yn De Sluisfabriek yn Drachten wiene Rustpunt-eigeners oanwêzich om sels in buordsje mei in Fryske siswize op te heljen. Want de Fryske […]

Bliuw op de hichte Meld jo oan foar de Afûk nijsbrief

Populêr

Bedriuwsfideo’s

Frysk foar bedriuwen

Praat mar Frysk giet gauris op ‘e kofje by bedriuwen dy’t it Frysk brûke. Wat smyt dat harren op? Besjoch de ûnderfiningen fan kollega-ûndernimmers op de webside fan Praat mar Frysk. Sels ek in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo? Stjoer dan in mailtsje.

Skiednis fan it Frysk

Oer it Frysk

It Frysk ûntstie yn de iere midsiuwen. Doe krige it stal as aparte taal en begûn it him te ûnderskieden fan oare besibbe Germaanske dialekten, lykas it Aldingelsk.

Boeken fan Fryslân | Foar útjouwers, skriuwers, lêzers en boekferkeapers

Boeken fan Fryslân

Boeken fan Fryslân is dé organisaasje foar de promoasje fan it Fryske boek.

Korreksje- en oersethelp

Kinne wy dy helpe?