Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Afûk winkel en kantoar ticht

24 Desimber

Wy jouwe ús hjoed allegear noflik del by de krystbeam. Tongersdei 27 desimber steane wy fan 9.30 oere ôf wer foar dy klear. Sjoch hjir foar de aktuele iepeningstiden fan de winkel.  Kinst fansels ek winkelje yn ús webshop. Wy meitsje dyn bestelling altyd sa gau as mooglik klear en yn de measte gefallen hast dyn pakketsje de oare deis al yn ‘e hûs. Hjoed moatst lykwols even wachtsje oant nei de Krystdagen. Graach oant sjen!