Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Afûkwinkel ticht

24 desimber 3 jannewaris 2021

Freed 24 desimber slute wy de doarren om 17.00 oere. Dêrnei is ús winkel ticht oant en mei moandei 3 jannewaris. Máár … winkelje yn ús websjop kin op alle dagen en tiden fan de wike! In tal kollega’s is fan moandei oant en mei freed yn de moarntiden oanwêzich om alle bestellings ôf te hanneljen en te ferstjoeren. Op moandei 3 jannewaris hawwe wy ús tradysjonele balânsdei wêrnei’t wy fan tiisdei 4 jannewaris ôf, elkenien wer graach ferwolkomje oan de Bûterhoeke 3. Wy winskje elkenien noflike feest- én lêsdagen!