Foto BW H Ontwerpers

Afûkwinkel ticht

30 desimber 2 jannewaris

Op moandei 30 desimber, tiisdei 31 desimber, nijjiersdei en tongersdei 2 jannewaris is de Afûkwinkel ticht. Winkelje yn ús websjop kin fansels wol. Fan freed 3 jannewaris ôf kin elkenien wer op de gebrûklike tiden by ús yn de winkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert telâne. Sjoch hjir foar de winkeltiden. In noflike útein fan it âlde jier en in moai begjin fan it nije jier tawinske!