Foto: iStock

Jiermerk Agrarische Dagen Frjentsjer

21 septimber

Fan woansei 18 septimber o/m snein 22 septimber binne de Agrarische Dagen yn Frjentsjer. Mei alle dagen fan alles te dwaan, te hearren en te sjen en op sneon 21 maart û.o. de tradysjonele jiermerk. Ek de Afûk is dêr dan mei Boeken fan Fryslân mei de allermoaiste Fryske boeken! Komst ek? Foar mear ynformaasje oer de Agrarische Dagen sjochst hjir.