Vitrine in het HCL met een aantal uitingen in het stadsdialect; linksonder het oudste geschreven Liwwadders. Foto: Nykle Dijkstra/HCL

Arjen Versloot oer 250 jier Liwwadders

16 Desimber
| 14:00

Hjoed by it Historisch Centrum Leeuwarden: Arjen Versloot (Prof. Dr. Germaanse taalkunde oan de UvA) fertelt oer it ûntstean en de ûntwikkeling fan it stedsdialekt, it Liwwadders. Aktiviteit ta gelegenheid van it 250-jierrich bestean fan it skreaune Liwwadders. Fan ‘t jier is it 250 jier lyn dat it âldste Liwwadders yn print ferskynde. Dat wie it ‘curieuze boekwerkje Vermaak der slagterij’ fan printer en publisist Anne Jeltema (1724-1804).  Plak: Historisch Centrum Leeuwarden / HCL (Groeneweg 1). Oanfang: 14.00 oer. Organisaasje: HCL i.s.m. Aed Levwerd en Fryske Akademy. Tagong: fergees.