Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

BBA op besite by basisskoalle St. Gregorius, Blauhús

21 novimber

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) komt hjoed yn trije klassen fan it St. Gregorius yn Blauhús. Sy sil dêr fertelle, foarlêze (FFF) en bern kinne har fragen stelle. Fansels meie de bern sels ek oan de slach mei in ferhaal! Sjoch foar mear ynformaasje oer it wurk fan de Berneboeke-ambassadeur én it oanfreegjen fan in besite oan jim skoalle op berneboekeambassadeur.frl.