Foto: Marleen Annema

BBA op besite by De Bôge op De Himrik – middeis

21 septimber

Fan ’e middei is de BBA te gast op De Bôge op De Himrik. Yn trije groepen fertelt se, lêst se foar en beäntwurdet se fragen. Mar se giet ek mei de bern oan de slach, bygelyks troch mei-inoar in nij ferhaal op te tinken. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Foar mear ynformaasje en opjaan sjochst op www.berneboekeambassadeur.frl.