Lida Dykstra, foto Barbara van Rijn Bluet Foto

BBA op besite by De Flecht, Lippenhuzen

1 oktober

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur nei OBS De Flecht yn Lippenhuzen. Yn groepen 1 en 2 lêst se ynteraktyf foar en docht se bewegingsspultsjes, fan groepen 3 oan ’e mei 6 beäntwurdet se de fragen. Fansels wurdt der ek ferteld en foarlêzen. Want de Lêskoffer fan de BBA sit grôtfol moaie boeken. De BBA kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.