Foto: Marleen Annema

BBA op besite by De Klimbeam, Koudum

12 desimber

Hjoed is de Berneboeke-ambassaduer (BBA) te finen op SWS De Klimbeam yn Koudum, dêr’t se yn de groepen 5, 6 en 7 fertelt, fragen beäntwurdet en foarlêst út de boeken fan de Lêskoffer. By dizze boeken binne ek fergees foar elkenien lesbrieven te downloaden op www.berneboekeambassadeur.frl.