Foto: Marleen Annema

BBA op besite by De Skulpe, Hylpen

30 septimber

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei basisskoalle ABBS De Skulpe yn Hylpen, om yn de groepen 1 oant ’e mei 6 te fertellen, fragen te beäntwurdzen en foar te lêzen út de boeken yn de Lêskoffer. By dizze boeken binne ek fergees foar elkenien lesbrieven te downloaden op www.berneboekeambassadeur.frl.