Foto: Marleen Annema

BBA op besite by De Wyken, Snits

2 desimber

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) Lida Dykstra nei OBS De Wyken yn Snits om de learlingen te fertellen oer de boeken út de Lêskoffer, oer it skriuwproses en alles wat de bern mar witte wolle. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.