Foto: Afûk, Elske Roorda

BBA op besite by Lyndensteyn, Beetstersweach

24 septimber

Hjoed giet de BBA nei School Lyndensteyn, skoalle foar spesjaal ûnderwiis op ’e Sweach. Se giet op besite by de beukers, de zml-learlingen, de begjinnende lêzers en de boppebou om foar te lêzen, te fertellen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.