Foto: Elske Roorda, Afûk

BBA op besite by Prins Bernhardskoalle, Kollum

25 juny

Hjoed giet Lida Dykstra op besite by de Prins Bernhardskoalle yn Kollum. Yn de groepen 1 oant en mei 6 fertelt se, lêst se foar en beäntwurdet se fragen. De Berneboekeambassadeur (BBA) kin útnûge wurde op skoallen, yn bibeteken en boekhannels, op boekedagen, by ferienings, foarlêswedstriden en foardrachtsfestivals, ensfh. Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.