Foto: Marleen Annema

BBA op besite op De Oudvaart, Snits

30 novimber

Hjoed giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei OBS De Oudvaart yn Snits. Se giet by de groepen 5, 6 en 7 del om oan de hân fan de boeken yn de Lêskoffer te fertellen, foar te lêzen en fragen te beäntwurdzjen. Wolle jim de BBA ek ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.berneboekeambassadeur.frl.