Foto: Marleen Annema

BBA op besite op De Pipegaal, Warkum en De Skutslús, Starum

26 septimber

Fan ’e moarn giet de Berneboeke-ambassadeur (BBA) nei basisskoalle De Pipegaal yn Warkum, de middeis nei CBS De Skutslús yn Starum. De jongere bern lêst se ynteraktyf foar, de midden- en boppebou kinne fragen stellen en sels efkes oan de slach mei in skriuw- of tekenopdracht. Mear witte? Sjoch op www.berneboekeambassadeur.frl.