Beppemiddei yn Afûkwinkel

20 oktober

It is hjerstfakânsje, dus in moai momint om by beppe (en pake) útfanhûs. En wat is der dan leuker om mei beppe (sorry pake!) op stap? Dêrom organisearje wy in ‘beppemiddei’ om it boek ‘By beppe útfanhûs’ hinne, foar alle beppes mei beppesizzers yn de leeftiid fan 3-6 jier. Mirjam van Houten, de auteur fan it boek, sil foarlêze én de bern meie wat leuks nifelje! Plak: Afûk Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert Tiid: 14.00 oant 15.00 oere. Kosten: fergees. Opjefte: kinst dy spitigernôch net mear oanmelde foar dizze aktiviteit fan heit&mem.