Tialda Hoogeveen, foto: Balanina Photografy

Berneboeke-ambassadeur op besite by De Opstekker op De Tynje

18 april

Hjoed is de Berneboeke-ambassadeur (BBA) op De Tijnje by basisskoalle De Opstekker, wêr’t se in Fryske wike ha. Sy komt by trije groepen del om te fertellen oer har wurk as Berneboeke-ambassadeur en skriuwer. Sy lêst de groepen 4, 7 en 8 foar, en set de bern oan it wurk om sels in ferhaal te fersinnen. Ek de BBA ris útnûgje? Sjoch foar mear ynformaasje en opjaan op www.berneboekeambassadeur.frl.