Foto: www.berneboekedei.frl

Berneboekedei

13 oktober

Hjoed kinst gesellich mei de hiele famylje nei de Berneboekedei yn Terherne. Alles stiet yn it teken fan berneboeken: moetsje skriuwers, dûnsje, genietsje fan strjitte- en teateracts, harkje nei muzyk en noch folle mear. Lit dy ferrasse en ferwûnderje! Fan 13.00-17.00 oere yn Terherne, tagong fergees. Mear ynformaasje op www.berneboekedei.frl.