Foto: berneboekedei.frl

Berneboekewike

30 septimber 2020 11 oktober 2020

It is wer Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân. Yn Fryslân is der fansels tradysjegetrou de berneboekedei yn Terherne.