Foto: Tryntsje Nauta

Berneboekewike 2020

30 septimber 11 oktober 2020

It is wer (Fryske) Berneboekewike! It tema foar dit jier is ‘En toen?’, of yn it Frysk ‘En doe?’. Op www.kinderboekenweek.nl fynst alles oer de berneboekewike yn Nederlân, mar yn Fryslân bart ek fan alles. By dé Fryske lesmetoade foar it bû,  Spoar8, binne fjouwer nije projekten makke en der binne fansels Fryske berneboeken dy’t oanslute by it tema. Ek wurdt der in ferhalewedstriid organisearre. Lês der mear oer op afuk.frl/berneboekewike.