Beurs Vrouw!

8 Maart 10 Maart

Gesellich! Trije dagen lang frjouljusdingen yn it WTC Expo yn Ljouwert! Shoppe, sneupe, beauty, sûnens, genietsje, lifestyle, moade en folle mear. Ek de Afûk is present mei moaie Fryske boeken foar lyts en grut en orizjinele Fryske kadootsjes. Fynst ús op standnûmer 3105. Foar mear ynformaasje en tickets giest nei www.vrouw-beurs.nl.