Oftraap Fryske Boekewike 2021. Foto: Lucas Kemper

Boekefeest en Fryske Boekewike

28 oktober 6 novimber 2022

Freed 28 oktober traapje wy de Fryske Boekewike 2022 feestlik ôf mei it Boekefeest op It Hearrenfean! Plak: sealesintrum ‘Hof van de Koning‘, It Hearrenfean. Seal iepen: 19.30 oere en tagong fergees. Presintaasje: Bart Kingma. Muzyk: ‘Las Bandidas’. Spesjale gast is fansels de skriuwer fan it Frysk Kadoboek: Ferdinand de Jong. Yn de Fryske Boekewike dêrnei o/m 6 novimber, krigest by oankeap fan € 15,00 of mear oan boeken it Frysk Kadoboek der fergees op ta. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.