Oftraap Fryske Boekewike 2021. Foto: Lucas Kemper

Boekefeest en Fryske Boekewike

28 oktober 6 novimber 2022

Freed 28 oktober traapje wy de Fryske Boekewike feestlik ôf mei it Boekefeest op It Hearrenfean! Spesjale gast is fansels nimmen minder as de skriuwer fan it Frysk Kadoboek: Ferdinand de Jong. Yn de Fryske Boekewike dêrnei, krigest by oankeap fan in boek yn dyn boekhannel it Frysk Kadoboek der fergees op ta. Mear ynformaasje folget. De Fryske Boekewike en it Kadoboek binne in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân.