Foto: Istock

Boekefeest

6 maart

Hjoed begjint de Boekewike dus, tiid foar it Boekefeest! Net mei syn allen byelkoar dit jier mar alhiel yn koroana-styl fan dyn eigen bank ôf. Fan 20.00 oere ôf kinst der plat foar, want dan stjoert Omrop Fryslân streekrjocht fanút de Westertsjerke yn Ljouwert it Boekefeest sa by dy de húskeamer yn. Mei fansels nijsgjirrige presintaasjes fan ûnder oaren it Frysk Kadoboek en de Fryske oersetting fan it nasjonale Boekenweekgeschenk en ynterviews mei de auteurs, Hilda Talsma en Hanna Bervoets. It Frysk kadoboek en it Boekenweekgeschenk binne dêrnei de hiele wike fergees by in boeke-oankeap by dyn (online) boekwinkel!