Foto: Anja van Wijgerden

Nasjonale Boekewike

7 maart 15 maart

De nasjonale boekewike – de 85ste fan ‘t jier – wurdt op 6 maart tradisjoneel ôftrape mei it Boekenbal yn Amsterdam. Dêrnei fine o/m 15 maart troch it hiele lân aktiviteiten plak, û.o. in toernee fan Annejet van der Zeijl, skriuwster fan it Boekenweekgeschenk 2020. Op sneon 7 maart is sy te gast op it Fryske Boekefeest yn Ljouwert! It boekewikegeskink is ek dit jier op fersyk fan Boeken fan Fryslân oersetten yn it Frysk en leit yn dizze perioade njonken de Nederlânske edysje foar dy klear yn de boekhannel.