Boekewike

23 maart 31 maart

It is wer Nasjonale Boekewike! Dus tiid foar it Boekenweekgeschenk. Fan ‘t jier krigest by besteging fan € 12,50 it boekje Jas van belofte skreaun troch Jan Siebelink kado. Fanwegen it sukses fan ferline jier hat it CPNB yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân ek wer in Fryske oersetting meitsje litten troch Jetske Bilker: Jas fan belofte. Yn de boekewike kinne klanten dêrom kieze tusken de Frysktalige of de Nederlânsktalige edysje as geskink. Op 30 maart treedt Jan Siebelink op mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga yn de eardere synagoge fan Ljouwert.