BoekmoardBoek

8 july

Feest foar lêzers en skriuwers mei de bekendmakking fan de winner fan de moardferhalewedstryd fan Boeken fan Fryslân. Jûn om 20.00 oere yn Café Het Grauwe Paard yn Marsum, tagong fergees. Mei live-optredens fan Sipke de Schiffart, Johan Veenstra, Jetske Bilker, Sjoerd Bottema, Erik Betten én de winner fan de ferhalewedstryd. Muzyk is der fan Reinout Weima en Bokke Rypma.