Foto: Jacob Stienstra / kolleksje Tresoar

Deadline ferhalewedstriid oer 75 jier frijheid

31 jannewaris

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús? Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Hjoed is de lêste dei om dyn bydrage yn te stjoeren! Sjoch hjir foar mear ynfo.