www.drongotalenfestival.nl

DRONGO Talenfestival

25 oktober 26 oktober 2021

Op it DRONGO talenfestival giet it  net allinne om wat taal is, mar ek benammen ek om wat taal docht. As middel foar ûntwikkeling en as boarne fan ferdivedaasje, as oarsaak fan ûngelyk wêzen en as resultaat fan fantasij. Foar taalprofesjonals en minsken dy’t ynteressearre binne yn taal. De 8e edysje fan it festival hat as tema ‘De impact van taal’ en fynt plak yn it Elinor Ostrom gebou fan de Radboud Universiteit yn Nijmegen. Lês der alles oer op www.drongotalenfestival.nl.