Foto: Istock

Falentynsdei

14 febrewaris

… hjir hast myn hannen leaf, myn lea, dyn libbenlang myn stoutste dreamen … Hjoed is it Falentynsdei! De dei om de leafde fan dyn libben te besjongen, of miskien wol ta te sjongen of …. wat dan ek, mar dyn leafste witte litte watsto fan him/har fynst, dochst fansels yn de taal fan dyn hert. Foar de leafste Fryske Falentynskado’s komst del yn ús winkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert of sjopst se yn ús websjop.