Falentynsdei

14 febrewaris

Ik hâld fan dy, oant de moanne en werom … Soms, ast in hiele, hiele protte fan ien hâldst, wolst dúdlik meitsje hoe grut dyn gefoelens binne. Falentynsdei is by útstek de dei om dyn allerleafste te ferrassen mei in leaf kadootsje. Yn it boek ‘Witst wol hoe mâl ik mei dy bin’ krije Lytse Ljochtbrune Hazze en Grutte Ljochtbrune Hazze yn ‘e gaten dat it net maklik is om te mjitten hoefolle ast fan ien hâldst! Dit en noch in hiel soad oare leave boeken fynst yn ús winkel oan de Bûterhoeke yn Ljouwert óf yn ús websjop.